Til uttalelse - Rapport til politidirektøren: Oppfølging av NOU 2005:19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien. Organisering og finansiering

Frist: Tirsdag 6. mars 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.03.2007

  • Høringsfrist: 06.03.07
 
 
 

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/02139

17.01.07

Til uttalelse - Rapport til politidirektøren: Oppfølging av NOU 2005:19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien. Organisering og finansiering

Justisdepartementet sender med dette til berørte parter for uttalelse - Rapport til politidirektøren: Oppfølging av NOU 2005:19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien. Organisering og finansiering. Fristen for å uttale seg er tirsdag 6.mars 2007.

En arbeidsgruppe nedsatt av Politidirektoratet har etter oppdrag fra Justis-departementet utredet hvordan en utvidet DNA-registrering i strafferettspleien skal organiseres og finansieres. Regjeringen har nylig fremmet forslag om å endre straffeprosessloven slik at adgangen til DNA-registreringen utvides, jfr. Ot.prp. nr.19 (2006-2007). En utvidelse av DNA-registeret vil medføre et økt antall DNA-analyser både av personprøver og av spor. I dag tas DNA - prøvene ved Rettsmedisinsk Institutt (RMI). Dersom det skal tas langt flere prøver, er det behov for å utvide kapasiteten for prøvetaking og analyse.

Arbeidsgruppen som har utredet spørsmålet foreslår både tiltak for raskt å bedre kapasiteten til å foreta DNA-analyser innenfor dagens organisasjonsmønster, og kommer med forslag til hvorledes dette bør organiseres og finansieres for fremtiden.

Justisdepartementet ber om adressatenes syn på arbeidsgruppens konklusjoner og anbefalinger.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er nødvendig å kommentere uttalelser i rapporten som gjelder behandling av personopplysninger mv, i det disse spørsmålene ikke er gjenstand for oppfølging i denne forbindelse.

Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Politiavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at uttalelsene i tillegg til vanlig papirversjon oversendes på diskett eller på e-post til adressen: postmottak@jd.dep.no

En liste over instansene som er forelagt rapporten til uttalelse følger vedlagt. Vi ber adressatene vurdere om det er behov for å forelegge rapporten for underliggende virksomheter. Flere eksemplarer kan fås ved henvendelse til Politiavdelingen i Justisdepartementet på telefonnummer 22 24 51 87. Følgebrevet og rapporten er også tilgjengelig på internett i departementets elektroniske informasjonstjeneste, Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge (ODIN) på nettadressen: http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/hoeringer

Med hilsen

Karen Alette Melander
ekspedisjonssjef

Kyrre Stenbro
avdelingsdirektør

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen

Til toppen