Tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021

Institutt for samfunnsforskning, i samarbeid med NORCE, har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført en undersøkelse om tilgjengelighet og tilrettelegging i valggjennomføringen.

Rapporten gir økt innsikt i hvordan kommunene arbeider for å oppfylle valglovens og valgforskriftens krav til tilgjengelighet og tilrettelegging, og gir økt forståelse for hvorvidt og i hvilken grad kommunene oppfyller kravene til tilgjengelighet og tilrettelegging i og rundt valglokaler.

Undersøkelsen bygger på en spørreskjemaundersøkelse til alle landets kommuner, kvalitative intervjuer med valgansvarlige i ni utvalgte kommuner, og observasjon av valglokaler i de samme ni kommunene.

Les hele rapporten her (pdf)