Tillegg nr. 4 til F-4073

Revidert utgave av Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket

Rundskriv
Tillegg nr. 4 til F-4073

Saksnr. 01/6012

14.06.02

Statens utdanningskontorer
Kommunen
Kommunerevisjonene
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Grunnskoler og videregående skoler
Private skoler
Statlige grunn- og videregående skoler
Folkehøgskolene
Kommunenes Sentralforbund
Lærerorganisasjonene

Revidert utgave av Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket

Vedlagt følger revidert Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket iht. inngått protokoll mellom departementet og berørte organisasjoner den 07.05.02. Departementet ber virksomhetene iverksette avtalen med virkning fra 01.08.02.

Med hilsen

Bodil M. Olsen e.f
fung. avd.direktør

Vidar Kåsin
seniorrådgiver

Vedlegg 1 Protokoll

Vedlegg 2 Særavtale lønn og godtgjørelser m.m. i skoleverket