A-12/2006 Tilskudd til nasjonale minoriteter 2007

Rundskriv om tilskudd til nasjonale minoriteter 2007

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Same- og minoritetspolitisk avdeling
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Telefon 22 24 71 75
Telefaks 22 24 95 38

Rundskriv A-12/2006
Saksnr. 200606494
Dato: 31.10.06

STATSBUDSJETTET 2007, KAP 670, POST 70
Tilskudd til nasjonale minoriteter

Målsettingen for tilskuddsordningene for nasjonale minoriteter er å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, som sikrer alle like muligheter og som motvirker diskriminering. Tilskuddsordningene skal bidra til at prinsippene som er nedfelt i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter blir fulgt opp. Med nasjonale minoriteter forstås i denne sammenheng følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: jøder, kvener, rom (sigøynere), romanifolket (taterne/de reisende) og skogfinner.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har et samordningsansvar for statlig politikk som særlig berører de aktuelle minoritetsgruppene i Norge.

På denne bakgrunn vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet forvalte to tilskuddsordninger for 2007:

 1. Grunnstøtte til drift av organisasjoner, hvor organisasjoner med basis i en nasjonal minoritet kan søke om midler.
 2. Prosjektstøtte til formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon, dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og samarbeid over landegrenser. Organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og andre som har virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter, kan søke om midler fra denne tilskuddsordningen.

Det er satt av inntil 4,22 millioner kroner til disse to tilskuddsordningene i 2007, forutsatt at regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2007 får tilslutning i Stortinget, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007). Dette rundskrivet gir retningslinjene for tildeling av midlene.


GRUNNSTØTTE - NASJONALE MINORITETER

Formålet med ordningen er å støtte frivillige organisasjoner med basis i nasjonale minoriteter som gjennom sin generelle virksomhet og konkrete aktiviteter ivaretar og representerer interessene til nasjonale minoriteter og fremmer dialog og samarbeid mellom nasjonale minoriteter, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter.

Organisasjoner som vil søke støtte, må dokumentere sin virksomhet gjennom rapportering av resultater, regnskap, budsjett og planlagte aktiviteter. For å få tilskudd, må en kunne dokumentere oppnådde resultater.

Frist for å søke om grunnstøtte for 2007 er 16. desember 2006.


Tildelingskriterier

Frivillige organisasjoner med basis i en nasjonal minoritet kan søke om grunnstøtte. Medlemsbaserte organisasjoner vil bli prioritert ved søknadsbehandlingen.

For å få tilskudd må organisasjonen dokumentere gjennom årsrapport og regnskap at den har eksistert i ett år, og at den har vedtekter og et styre. Det er også en forutsetning for å få tilskudd at organisasjonen kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt offentlig støtte.

Grunnstøtte kan gis til organisasjoner som har som formål å:

 • bygge opp kompetanse om behov og interesser til nasjonale minoriteter og fungere som samarbeidspartner overfor myndighetene
 • fremme interessene og ivareta rettighetene til nasjonale minoriteter
 • fremme samarbeid mellom organisasjoner som representerer ulike nasjonale minoriteter
 • være en brobygger mellom minoritetsgruppa og majoritetssamfunnet
 • bidra til å dokumentere og motvirke rasisme og diskriminering


Virksomheter og aktiviteter som primært har til siktemål å vedlikeholde egen kultur eller har form av religiøse aktiviteter, vil ikke få grunnstøtte over denne tilskuddsordningen.

Det kan gis støtte til:

 • driftsutgifter (leie av kontorlokaler, telefon, elektrisitet etc.)
 • spesielle arrangementer, herunder medlemsmøter, årsmøter
 • andre aktiviteter eller tiltak som inngår i en årsplan
 • kontorhjelp, revisjon av regnskap eller lignende


Søknadens form og innhold

Søknad merket «grunnstøtte - nasjonale minoriteter» sendes:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Same- og minoritetspolitisk avdeling
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Søknaden må være underskrevet av lederen og et annet styremedlem i organisasjonen. Eventuelle søknader som sendes inn pr. telefaks, må etterfølges av en original sendt pr. post.

Det foreligger ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen, og søkeren må selv utforme søknaden.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • organisasjonens navn med adresse, telefonnummer (evt. faksnummer) og kontonummer, samt kontaktperson med adresse og telefonnummer
 • plan for tiltak og aktiviteter i 2007, samt begrunnelse for disse
 • budsjett for 2007
 • opplysninger om hvorvidt det søkes om midler fra andre kilder
 • vedtekter der organisasjonens formål klart framgår, samt opplysninger om når organisasjonen ble stiftet
 • oversikt over leder, kasserer og øvrige styremedlemmer
 • dokumentasjon på medlemstall, fordelt på personer med fullt medlemskap og støttemedlemmer (hvis aktuelt)
 • oversikt over eventuelle lokallag
 • revidert regnskap og årsrapport for 2005
 • regnskapsstatus pr. 30. september 2006 eller senere

Arbeids- og inkluderingsdepartementet forbeholder seg retten til å kontakte søker for utfyllende opplysninger dersom søknaden vurderes som mangelfull. Det kan også bli aktuelt å be om møte med søker.

Rapportering

Organisasjoner som mottar støtte, er ansvarlig for rapportering om bruken av midlene. Det kreves:

 • Regnskapsrapport som skal inneholde revidert regnskap. Regnskapet skal være i samsvar med framlagt budsjett og planlagte aktiviteter, og ev. avvik må forklares. Det må også opplyses om ubenyttede midler. Nærmere krav til regnskapsrapport og til revisors arbeid vil bli spesifisert i tilsagnsbrevet.
 • Resultatrapport (årsrapport) som skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort og en skjønnsmessig vurdering av virksomheten til organisasjonen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil kunne kreve delrapporteringer gjennom året. Det vil i så fall framgå av tilsagnsbrevet. Som en del av oppfølgingen vil Arbeids- og inkluderingsdepartementet legge opp til et årlig møte med de organisasjonene som mottar støtte, samt legge forholdene til rette for kontakt og utveksling av erfaring mellom de ulike tilskuddsmottakerne med sikte på et samarbeid der det er aktuelt og ønskelig.

Normalt vil støtten til organisasjoner utbetales 2 ganger i året på bakgrunn av innsendte regnskap og rapporter. Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 17.

Bevilgninger forutsettes brukt det kalenderåret de er gitt for. Ubrukte midler tilbakeføres staten.

PROSJEKTSTØTTE - NASJONALE MINORITETER

Formålet med prosjektstøtten er å bidra til formidling av kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, til dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter.

Frist for å søke om midler er 16. desember 2006 og 1. mai 2007. En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai 2007, er at det er midler igjen på budsjettposten.

Tildelingskriterier

Organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og andre som har virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter kan søke om prosjektstøtte. En organisasjon som søker om midler må dokumentere at den har eksistert i mer enn ett år og at den har et styre. For å få støtte er det en forutsetning at en kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt offentlig støtte. Prosjektet det søkes om midler til, skal være tidsavgrenset og ikke en del av den ordinære driften.

Det kan søkes om tilskudd til følgende type prosjekter:

 • dokumentasjon og formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon (rene forskningsprosjekter faller ikke inn under denne ordningen)
 • dokumentasjon av kvinners stilling blant nasjonale minoriteter
 • holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot barn og unge, skoleverket eller offentlige myndigheter
 • selvhjelpsvirksomhet
 • kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter, i Norge og på tvers av landegrenser, fortrinnsvis i Norden

Søknadens form og innhold

Søknad merket «prosjektstøtte - nasjonale minoriteter» sendes:


Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Same- og minoritetspolitisk avdeling
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Søknaden må være underskrevet av den som er ansvarlig for prosjektet. Eventuelle søknader som sendes inn pr. telefaks, må etterfølges av en original sendt pr. post.

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen, og søkeren må selv utforme søknaden.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • beskrivelse av mål og målgruppe, aktiviteter og framdriftsplan for prosjektet
 • budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet
 • opplysninger om det søkes om midler fra andre kilder
 • navn på prosjektleder/ansvarlig person
 • Informasjon om den som søker. Organisasjoner må legge ved rapport og regnskap for siste år og oversikt over styremedlemmer, leder og kasserer

Rapportering

De som mottar tilskudd er ansvarlig for rapportering ved prosjektets avslutning. Det kreves:

 • Regnskapsrapport som skal inneholde revidert regnskap. Nærmere krav til regnskapsrapportering vil bli spesifisert i tilsagnsbrevet.
 • Resultatrapport som skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort og hvem som er nådd gjennom prosjektet. Videre skal rapporten ha en skjønnsmessig vurdering av nytten og resultatene av prosjektet sett i lys av målene for prosjektet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementets § 17.

Det er en forutsetning at bevilgninger brukes det kalenderåret de er gitt for. Ubrukte midler tilbakeføres staten.

Oslo, 31. oktober 2006

Petter J. Drefvelin e.f.
ekspedisjonssjef

Bjørn Olav Megard
avdelingsdirektør