Tilstandsrapport for fagskoler 2017

Gjennom tilstandsrapportene for fagskoleutdanning får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolesektoren. Denne tilstandsrapporten er den sjette i rekken.

I tall utgjør fagskolene en liten del av det norske utdanningssystemet, med omtrent 15 000 fagskolestudenter totalt. Til sammenligning var det i 2016 rundt 230 000 elever og lærlinger i videregående opplæring, hvorav 39 000 lærlinger, og 250 000 studenter ved universiteter og høyskoler.

Fagskoleutdanningene er likevel viktige ettersom de utdanner spesialiserte yrkesutøvere med høy kompetanse til mange bransjer.

Denne tilstandsrapporten for fagskoleutdanning er den sjette i rekken. Som tidligere bygger den på data fra DBH Fagskolestatistikk (DBH-F) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). I tilstandsrapporten 2017 er det lagt til grunn tallmateriale for 2016.

Politisk var det viktigste som skjedde på feltet i 2016 fremleggelsen av fagskolemeldingen 2. desember, Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning.

Den har blitt fulgt opp i 2017 med Stortingets behandling, Innst. 254 S (2016–2017), høringen av utkast til ny fagskolelov, samt den første utlysningen av utviklingsmidler for fagskoleutdanning.

Som påpekt i meldingen vil det i kommende år være nødvendig å arbeide videre med kvalitetsforbedring av data og statistikk om fagskoleutdanningen. 

Fagskoler 2017.pdf