Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018

Tilstandsapporten viser at norsk høyere utdanning og forskning er i stadig utvikling, med positive resultater på mange områder, men også noen klare utfordringer. Den gir et godt kunnskapsgrunnlag for videre politikkutforming i departementet og strategisk arbeid ved institusjonene. I år ser tilstandsrapporten særlig på digitalisering innenfor høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet presenterer med dette den årlige Tilstandsrapporten for høyere utdanning. Her presenteres en oversikt over utviklingen i sektoren og siste års resultater langs sentrale indikatorer. Detaljert informasjon og resultater fra den enkelte institusjon finnes i vedleggsrapporten.

Tilstandsrapporten inneholder kapitler om utdanning, doktorgradsutdanning og forskning og styring, økonomi og menneskelige ressuser. Internasjonalisering er omtalt både i utdannings- og forskningskapitlet. Årets temakapittel retter søkelyset mot digitalisering i universitets- og høyskolesektoren. I tillegg til å presentere statistikk og data over den digitale utviklingen i sektoren gir vi her et bilde av status og muligheter som digitaliseringen gir i høyere utdanning. Sammendrag av ulike undersøkelser, forskning og politikk i andre land presenteres i innrammende bokser underveis i rapporten.

Tilstandsrapporten utgjør et viktig grunnlag for den årlige etatsstyringen av statlige universiteter og høyskoler og for dialogen med de private lærestedene. Rapporten brukes også som grunnlag i departementets budsjettarbeid og politikkutvikling. Vi håper at også universiteter og høyskoler og andre med interesse for sektoren tar rapporten i bruk og finner den nyttig.

Datagrunnlaget for rapporten er i hovedsak hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). NSD gjør i den sammenheng en svært viktig jobb med å tilrettelegge data, tabeller og figurer til bruk i rapporten. I tillegg bygger rapporten på data fra andre kilder. Disse kildene er oppgitt der de benyttes. Rapporten bygger i hovedsak på data fra 2017, men i stor grad presenteres utviklingen over tid for det aktuelle temaet. Selv om dataene bygger på fjoråret, har vi valgt å bruke OsloMet som institusjonsnavn for tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) fikk universitetsstatus i det denne rapporten gikk i trykken og bytter med det navn til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Denne endringen kom for sent til at vi kunne få den med i rapporten.

Tilstandsrapporten utarbeides av medarbeidere i Kunnskapsdepartementet i samarbeid med NOKUT og SIU. Følgende har deltatt i arbeidet i 2018: Kristin Bakken, Pål Bakken, Izabela E. Buraczewska, Arne Haugen, Ingvild Marheim Larsen, Tove Lyngra, Sverre Rustad, Sheila Solberg og Gro Beate Vige. Også andre i departementet har bidratt med innspill til rapporten. I tillegg har SIU, ved Avdeling for pedagogisk digitalisering i høyere utdanning og medlemmer fra ekspertgrupper under det tidligere Norgesuniversitetet, bidratt med verdifullt materiale til temakapitlet om digitalisering.