Rapporter og planer

Tilstandsrapport om livslang læring i Norge

Denne rapporten redegjør for status i det norske arbeidet for livslang læring. Den peker også på de viktigste utfordringene vi står overfor, og presenterer politisk prioriterte innsatsområder fremover. Rapporten er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet (KD).

Rapporten redegjør for status innen arbeidet for livslang læring, den peker på de viktigste oppgavene fremover, og presenterer politisk prioriterte innsatsområder.

Behovet for en statusrapport på dette feltet skyldes hovedsakelig to forhold: For det første er det et mål i EU at alle tilknyttede land, inklusive Norge, skal ha helhetlige planer for livslang læring. For det andre ønsker KD å ha en samlet fremstilling om området livslang læring som omfatter kunnskaper, erfaringer og tiltak. På grunn av saksfeltets bredde håndteres det i mange ulike prosesser.

Arbeidet med rapporten ble påbegynt våren 2006. Mange fagmiljøer har bidratt til rapporten. KD vil særlig takke Vox, Norgesuniversitetet og Utdanningsdirektoratet for verdifulle bidrag i avslutningen av arbeidet. 

Klikk på denne lenken for å  lese rapporten