Tilsyn til besvær - undersøkelse av kommunene som barnehagemyndighet, herunder komunenes tilsyn med barnehagene

PricewaterhouseCoopers (PwC) har på opprag fra Kunnskapsdepartementet utført en undersøkelse om tilsyn med barnehager.

PricewaterhouseCoopers (PwC) har på opprag fra Kunnskapsdepartementet utført en undersøkelse om tilsyn med barnehager.

Kommunene er ikke bare eier av barnehager i stor skala, men også lokal barnehagemyndighet,med ansvar blant annet for å føre tilsyn med at barnehageloven med forskrifter etterleves av barnehagene innenfor kommunens grenser.

Kommunen har det samme tilsynsansvaret overfor alle barnehager i kommunen, enten de eies av kommunen eller av andre.

Rapportens hovedproblemstilling er: Hvordan ivaretar – det vil si organiserer, planlegger og gjennomfører – kommunene sitt tilsynsansvar?

Det sentrale datagrunnlaget for rapporten er en nasjonal spørreundersøkelse til kommunene om hvordan de arbeider med tilsyn med barnehagene gjennomført høsten 2010. 293 kommuner besvarte, dvs. 68 prosent av landets kommuner.