TV2 konsesjonsvilkår

TV2

Konsesjonsvilkår

I. Grunnlag/premisser

Med hjemmel i § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting gir Kulturdepartementet med dette TV2 AS konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn ved hjelp av satellitt og bakkesendere.

Som grunnlag for konsesjonen til å drive riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn via bakkesendere og satellitt, vises til Ot. prp. nr. 55 for 1989-90, TV2, og Innst. O. nr. 2 for 1990-91.

II. Konsesjonsvilkår

Fastsatt med hjemmel i § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting.

1. Lokalisering

TV 2 A/S skal etablere sitt hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjon i Bergen innen TV 2 starter sine sendinger.

2. Eierforhold

TV 2 A/S etableres som et aksjeselskap med en kommittert kapital på minimum 400 mill. kroner, hvorav 250 mill. kroner i aksjekapital, og en ansvarlig lånekapital på
150 millioner kroner.

Eierstrukturen fremgår av stiftelsesgrunnlag av 13. november 1991, hvor det fremgår at aksjekapitalen på dette tidspunkt er 50 mill. kroner.

Den kommitterte kapital skal være innbetalt innen 31. januar 1993. Eierne kan velge å erstatte deler av aksjekapitalen med aksjonærbidrag, jf. § 17 i lov 19. juni 1969 nr. 71 om særregler for skattelegging av aksjeselskaper og aksjonærer.

Stifternes ubetingede forpliktelse til å innbetale til sammen 250 mill. kroner i aksjekapital eller aksjonærbidrag og 150 mill. kroner i ansvarlig lånekapital innen
31. januar 1993 (fordelt på eierne slik det fremgår av stiftelsesgrunnlag med tillegg), skal være upåvirket også av eventuell bruk av aksjonærbidrag og ellers uavhengig av utviklingen i selskapet.

Dersom aksjonærbidrag benyttes, skal dette skje slik at det ikke endrer eierstrukturen.

Den ansvarlige lånekapital skal ha løpetid ut konsesjonsperioden og først betjenes når avkastningen i TV 2 AS er positiv.

Eksisterende stiftelsesgrunnlag og aksjonæravtaler ligger til grunn for konsesjonstildelingen.

Den ansvarlige lånekapital kan i konsesjonsperioden konverteres til aksjekapital. Slik konvertering kan ikke finne sted uten at 20 %-begrensningen opprettholdes.

3. Endringer i eierforhold m.v.

Ingen gruppering eller enkeltperson kan inneha mer enn 20 % av aksjene i TV 2 A/S eller inneha aksjer som representerer mer enn 20 % av stemmene i selskapet. Like med aksjeeiernes egne aksjer regnes i denne forbindelse de aksjer som eies eller overtas av

 1. aksjeeiernes ektefelle, mindreårige barn eller personer som aksjeeieren har felles husholdning med,
 2. selskap hvor aksjeeieren har slik innflytelse som nevnt i aksjelovens
  § 1-2.
 3. selskap innen samme konsern som aksjeeieren, og
 4. noen som det må antas aksjeeieren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjonær

Kulturdepartementet avgjør i tvilstilfelle om aksjer som aksjeeieren ikke eier, skal likestilles med egne aksjer etter reglene i foregående ledd.

Inntil 20 % av aksjene kan innehas av utenlandske selskap eller enkeltpersoner.

Selskapets aksjebok skal angi samtlige aksjonærers statsborgerskap.

Aksjeoverføringer som etter aksjelovens § 3-9 tredje ledd skal meddeles selskapet, skal TV 2 A/S uten opphold meddele videre til Kulturdepartementet.

Norsk rikskringkasting kan ikke eierinteresser i TV2 A/S.

4. Konsesjonsperiode

Konsesjonen gjelder til og med 31. desember 2002. Konsesjonæren er ikke garantert fornyet konsesjon etter utløpet av konsesjonsperioden, men fornyelse vil være det normale. Ved vurdering av spørsmålet om fornyet konsesjon vil det bli tatt i betraktning i hvilken grad konsesjonæren har fulgt og oppfylt konsesjonsvilkårene og annet relevant regelverk knyttet til kringkastingsvirksomheten.

Ved fornyelse av konsesjonen kan vilkårene bli endret, bl.a. på bakgrunn av endrede mediepolitiske forutsetninger.

Kulturdepartementet skal ta stilling til spørsmålet om fornyet konsesjon senest når det gjenstår ni måneder av konsesjonsperioden.

Konsesjonen kan ikke overdras.

5. Formidlingsplikt.

Kulturdepartementet vil med hjemmel § 3 i lov 10. juni 1988 nr. 46 om kabelsendinger fastsatte vederlagsfri formidlingsplikt for TV 2 i norske kabelnett.

6. Programspørsmål.

TV 2 A/S skal etablere egen nyhets- og aktualitetsavdeling.

Programprofilen i TV 2 skal baseres på prinsippene om allmennkringkasting. Dette innebærer at:

 1. Det skal være et langsiktig mål at sendingene kan mottas av hele befolkningen.
 2. Sendingene skal over tid inneholde en variert programmeny med program for så vel brede som smale seergrupper, herunder den samiske befolkningsgruppe og minoriteter.
 3. Det skal være daglige nyhetssendinger.
 4. Allmennkringkastingsprogrammene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur.
 5. TV 2 skal ha redaksjonell selvstendighet

TV 2 A/S skal selv hovedsakelig produsere nyhets- og aktualitetsprogrammer. Den øvrige programvirksomhet skal fortrinnsvis baseres på innkjøp av programmer fra andre norske og utenlandske produsenter.

Minst 50 % av kanalens programmer skal være norskprodusert i løpet av 8-9 år.

I forhold til sine egne ansatte skal TV 2 A/S sikre seg rettighetene til programmene på en måte som muliggjør sekundærutnyttelse av programmene.

7. Finansiering

TV 2 skal finansieres av reklameinntekter, eventuelt ved en kombinasjon av reklame- og abonnementsinntekter. Det vil ikke bli gitt offentlig tilskudd til etablering og drift av TV2.

8. Teknisk utbygging

Televerket skal eie sendernettet, som skal leies av TV 2 A/S på vilkår fastsatt i egen avtale.

TV 2 skal kunne mottas via jordbundne sendinger av minst 70 % av befolkningen innen utgangen av 1992, av mer enn 83 % av befolkningen innen utgangen av 1993, og av mer enn 86 % av befolkningen innen konsesjonsperiodens utløp.

Teknisk frekvenssamordning og –disponering må skje hos Statens Teleforvaltning.

Ved utbyggingen av anlegg for TV2 skal det tas beredskapsmessige hensyn i henhold til egen avtale om dette.

9. Melding om virksomheten.

TV 2 A/S skal hvert år innen utgangen av april legge frem for Kulturdepartementet:

 1. Melding om virksomheten i det foregående driftsår.
 2. Oppdatering av planene for inneværende driftsår.
 3. Hovedtrekkene i selskapets planer for det kommende år.
 4. Skisse til tiltak i de neste tre til fem år.

Slike meldinger og planer forutsettes ikke å inneholde informasjon som vil være av vesentlig interesse for TV 2’s konkurrenter.

TV 2 A/S plikter å underkaste seg den kontroll med overholdelse av konsesjonsvilkårene som departementet finner nødvendig.

10. Melding fra statsmyndighet m.v.

TV 2 A/S plikter å sende meldinger etter krav fra et departement eller den statsmyndighet det har gitt fullmakt, når meldingen er av vesentlig betydning for offentligheten.

TV 2 A/S plikter å treffe særskilte beredskapstiltak for å sikre at informasjonen fra regjeringen når befolkningen under beredskap og krig. De nærmere tiltak reguleres i egen avtale med Kulturdepartementet.

TV 2 A/S skal samarbeide med Norsk rikskringkasting når det gjelder beredskapsplanlegging og plikter å rette seg etter de retningslinjer som myndighetene fastsetter på dette området.

11. Sanksjoner ved brudd på vilkårene

Ved gjentatte alvorlige brudd på vilkårene kan konsesjonen bli inndratt i konsesjonsperioden. Det samme gjelder ved brudd på annet regelverk som hjemler slik sanksjon.

Brudd som er av en slik karakter at de kan bli påberopt som grunnlag for inndragning av konsesjonen, skal meddeles skriftlig til styret i TV 2 A/S uten ugrunnet opphold etter at forholdet er inntruffet.

Dersom Kulturdepartementet overveier å inndra konsesjonen i konsesjonsperioden, skal dette meddeles for TV 2 AS som gis en bestemt frist til å rette opp de forhold som er grunnlag for vurdering av inndragning.


************************

Disse konsesjonsvilkår er pr. dags dato meddelt TV 2 AS.

Oslo, 14. november 1991

...............................................................

**********************


TV 2 A/S, som har fremlagt stiftelsesgrunnlag datert 13. november 1991, erklærer å være kjent med og aksepterer disse konsesjonsvilkår.

Oslo, 14. november 1991

......................................................................


I henhold til vedlagte fullmakt datert 13. november 1991, til på styrets vegne å akseptere disse konsesjonsvilkår.

Endring i konsesjonsvilkår for TV2 A/S

Konsesjonsvilkårenes punkt 3, meddelt TV2 A/S 14. november 1991, jf. endringer meddelt 23. november 1993, endres med virkning fra 18. oktober 1994 til følgende:

3. Endringer i eierforhold m.v.

Ingen gruppering eller enkeltperson kan inneha mer enn 1/3 av aksjene i TV2 A/S eller inneha aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene i selskapet. Like med aksjeeiernes egne aksjer regnes i denne forbindelse de aksjer som eies eller overtas av

 1. aksjeeiernes ektefelle, mindreårige barn eller personer som aksjeeieren har felles husholdning med,
 2. selskap hvor aksjeeieren har slik innflytelse som nevnt i aksjelovens § 1-2,
 3. selskap innen samme konsern som aksjeeieren, og
 4. og noen som det må antas aksjeeieren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjonær.
 5. Selskap hvor aksjeeieren eller noen som er nevnt i punkt a) direkte eller indirekte har mer enn 1/3 av aksjekapitalen eller har aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene i selskapet, eller aksjeeieren som følge av aksjeinnehav og avtale og/eller vedtektsbestemmelse har tilsvarende innflytelse som en slik aksjepost innebærer ("negativ vedtektsbestmmelse har tilsvarende innflytelse som en slik aksjepost innebærer ("negativ kontroll"). Med indirekte aksjeeie forstås i dette punkt aksjeeie gjennom ett eller flere selskaper som faller innenfor konserndefinisjonen i aksjelovens § 1-2.

Kulturdepartementet avgjør i tvilstilfelle om aksjer som aksjeeieren ikke eier, skal likestilles med egne aksjer etter reglene i foregående ledd.

Inntil 1/3 av aksjene kan innehas av utenlandske selskap eller enkeltpersoner.

Selskapets aksjebok skal angi samtlige aksjonærers stastborgerskap.

Aksjeoverføringer som etter aksjelovens § 3-9 tredje ledd skal meddeles selskapet, skal TV2 A/S uten opphold meddele videre til Kulturdepartementet.

Norsk Rikskringkasting kan ikke ha eierinteresser i TV2 A/S

*******************************************************************
Ovenstående endring av konsesjonsvilkårenes punkt 3 er pr. dags dato meddelt
TV2 A/S.

Oslo, 28.10. 1994

................................................................

Endring i konsesjonsvilkår for TV2 A/S

Konsesjonsvilkårenes punkt tre, meddelt TV2 A/S 14. november 1991, endres til følgende:

3. Endringer i eierforhold m.v.

Ingen gruppering eller enkeltperson kan inneha mer enn 1/3 av aksjene i TV2 A/S eller inneha aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene i selskapet. Like med aksjeeiernes egne aksjer regnes i denne forbindelse de aksjer som eies eller overtas av

 1. aksjeeierens ektefelle, mindreårige barn eller personer som aksjeeieren har felles husholdning med,
 2. selskap hvor aksjeeieren har slik innflytelse som nevnt i aksjelovens § 1-2,
 3. selskap innen samme konsern som aksjeeieren, og
 4. noen som det må antas aksjeeieren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjonær.

Kulturdepartementet avgjør i tvilstilfelle om aksjer som aksjeeieren ikke eier, skal likestilles med egne aksjer etter reglene i foregående ledd.

Inntil 1/3 av aksjene kan innehas av utenlandske selskap eller enkeltpersoner.

Selskapets aksjebok skal angi samtlige aksjonærers statsborgerskap.

Aksjeoverføringer som etter aksjelovens § 3-9 tredje ledd skal meddele selskapet, skal TV2 A/S uten opphold meddele videre til Kulturdepartementet.

Norsk Rikskringkasting kan ikke ha eierinteresser i TV2 A/S.

*******************************************************************

Ovenstående endring av konsesjonsvilkårenes punkt 3 er pr. dags dato meddelt TV2 A/S.

Oslo, 23. november 1993

..........................................................

*******************************************************************

TV2 A/S erklærer å være kjent og aksepterer ovennevnte endring av konsesjonsvilkårene.

Oslo,.........november 1993

..........................................................


I henhold til vedlagte fullmakt datert.....................1993 til på styrets vegne å akseptere denne endring av konsesjonsvilkårene.