Tvisten mellom Akademikerne og staten - Rikslønnsnemndas kjennelse

Rikslønnsnemnda behandlet den 14. og 15. august tvisten mellom Akademikerne og staten v/ Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) vedrørende tariffrevisjonen 2006.

Tvisten mellom Akademikerne og staten – Rikslønnsnemndas kjennelse

Rikslønnsnemnda behandlet den 14. og 15. august tvisten mellom Akademikerne og staten v/ Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) vedrørende tariffrevisjonen 2006.

Staten fikk medhold i sin påstand om at hovedtariffavtalen 1. mai 2006 – 30. april 2008 mellom FAD på den ene side og LO Stat, YS Stat og Unio på den annen side gjøres gjeldende for Akademikerne og tilsluttede medlemsorganisasjoner. Nemnda fastsatte imidlertid virkningstidspunktet til 1. mai 2006.

Rikslønnsnemndas kjennelse har slik slutning:

  1. Hovedtariffavtalen 1. mai 2006 - 30. april 2008 mellom staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet på den ene side og LO Stat, YS Stat og Unio på den annen side gjøres gjeldende for medlemmer av Akademikerne og tilsluttede medlemsorganisasjoner som er omfattet av hovedtariffavtalen.
  2. Virkningstidspunktet settes til 1. mai 2006 – for både de av Akademikernes medlemmer som omfattes av tjenestetvistlovens § 26 a og de som ikke omfattes.
  3. Resultatet fra de sentrale justeringsforhandlinger av 28. juni 2006 gjøres gjeldende med virkning fra 1. juli 2006 og virkningstidspunktet for de lokale forhandlingene settes til 1. august 2006, som for de organisasjoner som aksepterte Riksmeklingsmannens møtebok av 24. mai 2006.
  4. Tvisten mellom partene vedrørende utlevering av medlemslister heves.

    Rikslønnsnemndas kjennelse