U-13/2002

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - iverksetting av endringer i forskriften og endret døgnpris Tilleggsrundskriv til I-48/98

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter – iverksetting av endringer i forskriften og endret døgnpris

U-13/2002
Tilleggsrundskriv til I-48/1998

Landets kommuner
Helseforetakene
Helsetilsynet
Landets fylkesleger
Landets Fylkesmenn
Sosial- og helsedirektoratet

Vår ref: 02/1710
Dato: 17.12.2002

Forslag om endringer i forskrift 16.12.98 nr. 1447 om kommunal betaling for ferdigbehandlede pasienter ble sendt på høring 24.06.02. Departementet vedtok 26.11.02 følgende endringer:

  • varselfristen etter § 6 er satt til 10 dager
  • kommunen skal gjøres kjent med sykehusets vurdering av når en pasient er utskrivningsklar
  • begrepet "ferdigbehandlet" er endret til "utskrivningsklar"
  • enkelte tekniske endringer er foretatt som følge av endringer i spesialisthelsetjenesteloven, iverksettingen av helseforetaksloven og delingen av Sosial- og helsedepartementet.

Døgnprisen etter § 7 er fastsatt til kr 1600,-.

Endringene settes i kraft 1. januar 2003.

Kommunene er ved forskriften pålagt en plikt til å betale for pasienter som oppholder seg i sykehus i påvente av et kommunalt tilbud, jf. lov om helsetjenesten i kommunene § 5-1 tredje ledd. Formålet er å medvirke til bedre ressursutnyttelse i helsesektoren ved å redusere antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i sykehus, og gi et bedre og mer hensiktsmessig tilbud tilpasset den enkelte pasients ønsker og behov. Et godt samspill mellom forvaltningsnivåene er nøkkelen til et godt tilbud til pasienten. Det er da viktig at forskriften balanserer de ulike interessene fra sykehussiden og kommunene på en god måte. Endringene i forskriften tar sikte på dette. Vi viser ellers til at forskriften er subsidiær, slik at den bare kommer til anvendelse der det ikke er inngått avtale om overføring av utskrivningsklare pasienter.

Endring av begrepet "ferdigbehandlet" til "utskrivningsklar"

Lovbestemmelsen som hjemler forskriften benytter begrepet "ferdigbehandlet",
jf. kommunehelsetjenesteloven § 5 – 1. For å gi et bedre og mer dekkende bilde av situasjonen for pasienten erstattes begrepet i forskriften med "utskrivningsklar". Vi viser også til at begge begrepene er benyttet i forarbeidene til kommunehelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd, jf.
Ot. prp. nr. 57 (1996 – 97). Selv om begrepet "ferdigbehandlet" benyttes i lovteksten, legger departementet til grunn at begrepet "utskrivningsklar" i forskriften ikke vil føre til uklarheter i praksis.

Presisering av at kommunen skal gjøres kjent med sykehusets vurdering av når en pasient er utskrivningsklar

Flere høringsinstanser har pekt på at kommunene ikke alltid er orientert om den medisinske tilstanden til pasienten som er utskrivningsklar. Det er nå tatt inn en bestemmelse i § 6 om at kommunen skal gjøres kjent med sykehusets vurdering etter § 3 om når en pasient er utskrivningsklar. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å legge til rette for et godt tilbud for den enkelte pasient.

Endring av varselfristen i § 6

Varselfristen er en periode for kommunene der de kan områ seg i forhold til å etablere tilbud til den enkelte pasient. Den er nå satt til 10 dager for å bidra til mer aktiv samhandling mellom kommune og sykehus. Pasienten vil dermed raskere kunne motta et tilbud som er i samsvar med vedkommendes ønsker og behov for tjenester.

Døgnprisen

I forarbeidene til kommunehelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd, Ot.prp. nr. 57 (1996 – 97), legges det opp til at døgnprisen settes over nivået for hva en sykehjemsplass koster, men under nivået for omkostningene ved å ha en utskrivningsklar pasient liggende på sykehus. Beløpet ble fastsatt 1. januar 1999 og er ikke endret siden. Som følge av kostnadsveksten i perioden
1999 – 2003 settes døgnprisen til kr 1600,-. Departementet tar sikte på å gjennomføre årlige justeringer i takt med prisstigningen fremover.

Tekniske endringer

Som følge av endringer i spesialisthelsetjenesteloven, iverksettingen av helseforetaksloven og delingen av Sosial- og helsedepartementet er det foretatt enkelte tekniske endringer i forskriften. Endringene består hovedsakelig i at "fylkeskommune" er endret til "regionalt helseforetak" og at Sosial- og helsedepartementet er endret til Sosialdepartementet i tråd med gjeldende ansvarsforhold.

For nærmere informasjon om endringene vises til kunngjøringen i Norsk Lovtidend.
Dette er også tilgjengelig på Lovdatas hjemmeside: www.lovdata.no.

Med hilsen

Liv Telle e.f.
fung. avdelingsdirektør

Karl Olav Hovland
rådgiver