U-14/2003

Nytt kapittel 4A i lov om sosiale tjenester m.v. - Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Nytt kapittel 4A i lov om sosiale tjenester m.v. – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

U-14/2003
Vår ref: 02/03374 LIT/HRJ
22.12.03

Landets kommuner
Landets fylkesmenn
Landets nemnder for sosiale saker
De regionale helseforetakene
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn

Ved lov 19.12.03 om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. og lov om helsetjenesten i kommunene er de midlertidige reglene i lovens kapittel 6A erstattet med et nytt kapittel 4A om rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning.

Endringene gjelder fra 1. januar 2004.

I Kort om hva som videreføres

De nye reglene i sosialtjenesteloven kapittel 4A er i hovedsak en videreføring av reglene i sosialtjenesteloven kapittel 6A. Forarbeidene og praksis knyttet til kapittel 6A vil derfor fortsatt ha betydning ved fortolkning av de nye reglene. Sosialtjenesteloven kapittel 6A har en lang forhistorie. En oversikt over lovforarbeidene er gitt i Ot.prp. nr. 55 punkt 1.2. Vi viser i tillegg til Innst. O. nr. 14 (2003-2004)

Virkeområdet for reglene er avgrenset til fortsatt å gjelde bruk av tvang og makt som ledd i pleie- og omsorgstjenester. Bruk av tvang for å gjennomføre medisinsk undersøkelse og behandling omfattes ikke. Helsedepartementet utreder disse problemstillingene.

Hovedvilkårene for bruk av tvang og makt videreføres. Dette innebærer at tvang og makt fortsatt bare kan brukes for å hindre eller begrense vesentlig skade, og bare når det er faglig og etisk forsvarlig. Dessuten skal andre løsninger være prøvd først. Ordningen med kommunale vedtak, bistand fra de spesialisthelsetjenestene som de regionale helseforetakene skal sørge for, obligatorisk overprøving av vedtakene hos Fylkesmannen og adgang til å klage til fylkesnemnda for sosiale saker, er også videreført.

II Kort om de viktigste endringene

Reglene er tatt inn som nytt kapittel 4A i sosialtjenesteloven. Dette gir reglene en mer sentral plass i forhold til de generelle rettighetsbestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4. For å forenkle regelverket er dagens forskrift til kapittel 6A i hovedsak innarbeidet i lovteksten.

Det er foretatt en del endringer i begrepsbruken uten at det er meningen å endre innholdet i lovreglene, jf. særlig forenkling i tittelen på kapittelet og endring av begrepet ”konkret faresituasjon” til ”nødsituasjon”, jf. § 4A-5 tredje ledd bokstavene a og b.

Etter § 4A-5 kan det brukes tvang i uforutsette og planlagte nødsituasjoner og som ledd i tiltak for å dekke den utviklingshemmedes grunnleggende behov. Atferdsendrende tiltak er ikke videreført som eget grunnlag for å bruke tvang og makt. Det er imidlertid presisert at tiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov også kan omfatte opplærings- og treningstiltak. Lovendringen medfører at formålet med bruk av tvang og makt i opplæring og trening vil være avgjørende for om det er anledning til å bruke slike tiltak. Det er bare i de tilfellene formålet med treningen eller opplæringen er å dekke den utviklingshemmedes grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet at det er tillatt å bruke slike tiltak, dersom lovens øvrige vilkår er oppfylt.

Dagens forbud mot bruk av mekaniske tvangsmidler er modifisert. Slike tiltak kan, dersom lovens øvrige vilkår er oppfylt, brukes for å gi nødvendig støtte for fysiske funksjonshemninger, hindre fall og hindre at tjenestemottakeren skader seg selv, jf. §§ 4A-5 og 4A-6 første ledd.

Kravene som i dag gjelder i forhold til kommunene er forenklet. Reglene om protokollføring og rapportering er erstattet av reglene om dokumentasjonsplikt i helsepersonelloven kapittel 8 og forskrift om pasientjournal. Dette innebærer harmonisering av regelverket på området. Forskrift om pasientjournal med merknader er gitt ut i særtrykk I-51/2000B.

Adgangen til å klage på gjennomføringen av vedtak er ikke videreført. Innvendinger mot måten et vedtak gjennomføres på, kan på ordinær måte tas opp med tilsynsmyndigheten.

III Tilsyn

Fylkesmannen skal i følge endringene i sosialtjenesteloven § 2-6 føre tilsyn med virksomhet etter lovens kapittel 4A. Statens helsetilsyn har ansvaret for det det overordnede faglige tilsynet med sosialtjenesten, jf. sosialtjenesteloven § 2-7. Dette gjelder også i forhold til lovens kapittel 4A. Plikten etter dagens forskrift § 5-9 til å utarbeide årsrapporter om gjennomføringen av tilsyn er ikke videreført i de nye reglene. Som en del av ansvaret for det overordnede faglige tilsynet, vil Statens helsetilsyn vurdere behovet for å innhente rapporter fra Fylkesmennene og hvordan rapporteringen skal foregå.

IV Forvaltning av regelverket

Etter omorganiseringen av den sentrale helse- og sosialforvaltningen har Sosial- og helsedirektoraret ansvaret for forvaltningen av regelverket, herunder tolking og veiledning. Som en del av dette ansvaret, har direktoratet igangsatt arbeid med å utarbeide et utfyllende rundskriv om de nye reglene. Etter planen skal dette være ferdig våren 2004.

V Økonomiske konsekvenser

I Ot.prp. nr. 55 (2002-2003) er det lagt til grunn at nye regler om bruk av tvang overfor personer med utviklingshemning vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser tilsvarende det som følger av gjeldende regler. Stortingets sosialkomite har ikke hatt noen merknader til dette i sin innstilling til proposisjonen, jf. Innst. O. nr. 14 (2003-2004) punkt 8. Dette innebærer at forutsetningen er at de forskjellige tilskuddene som i dag er knyttet til oppfølging av reglene i sosialtjenesteloven kapittel 6A, skal videreføres. Som nevnt i proposisjonen, vil videreføringen av de forskjellige tilskuddene bli nærmere omtalt i de ordinære budsjettprosessene.

I Sosialdepartementets budsjettproposisjon for 2004 (St.prp.nr. 1, 2003- 2004) er midler til dekning av utgifter til Fylkesmennenes arbeid med kapittel 4A videreført under kap. 621, post 21. Når det gjelder overføringer til kommunene, viser vi til rammeoverføringene til kommunene på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Kompensasjon for fylkesnemndenes behandling av disse sakene ligger inne i Barne- og familiedepartementets budsjett, mens midler til habilitering og rehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten, herunder rådgivning overfor kommunene, dekkes over Helsedepartementets budsjett, jf. kap. 0726 post 21.

Med hilsen

Jo Flydal e.f.
avdelingsdirektør

Hanne Ramstad Jensen
Rådgiver