Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett

Rapport 2011:4 Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Ved det norske kommunevalget i 2011 vil 16- og 17-åringer i 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre ha stemmerett. Er det en god idé å gi denne gruppen stemmerett? Kan man anta at 16-åringer vil bruke stemmeretten sin, og er de modne nok til å foreta en begrunnet og veloverveid stemmegivning?

Rapporten "Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett"Forfattere: Guro Ødegård og Jacob Aars

Ved det norske kommunevalget i 2011 vil 16- og 17-åringer i 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre ha stemmerett. Er det en god idé å gi denne gruppen stemmerett? Denne kunnskapsstatusen gir ikke svaret, men spørsmålet ligger som et bakteppe for målet med arbeidet: Å forberede, styrke og kvalifisere diskusjonen rundt nedsatt stemmerettsalder i Norge.

På bakgrunn av offentlige utredninger og policy-dokumenter fra en rekke europeiske aktører samt forskningsbasert materiale, reises fire spørsmål:

 

  • Hvilke perspektiver gjenfinnes i debattene?
  • Hvilke argumenter veier tyngst når konklusjoner skal trekkes?
  • Hvem er aktørene og hva mener de?
  • Hvilke argumenter kan understøttes eller avvises på bakgrunn av empirisk forsking?

Mer presist spørres det her om man kan anta at 16-åringer vil bruke stemmeretten sin, og om de er modne nok til å foreta en begrunnet og veloverveid stemmegivning.