Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon. En fokusgruppestudie

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NOVA gjennomført en studie der hensikten er å få fram ungdomsskolelevers meninger om hva som motiverer dem til innsats i skolearbeidet.

Datamaterialet er fokusgruppeintervjuer med 52 ungdomsskoleelever og individuelle oppfølgingsintervjuer med ni av dem.

Vi vil takke elevene som stilte opp i intervjuene, og lærerne og skolelederne som ordnet det praktiske rundt intervjuene. Takk også til Anders Bakken og Kirsten Danielsen for gode tilbakemeldinger og Torhild Sager for redigering av rapporten.

Prosjektet Motivasjon og skoleinnsats i ungdomsskolen startet opp i august 2010 og er finansiert av Kunnskapsdepartementet.