Utenriksdepartementet lanserer anti-korrupsjonsprosjekt

Utviklingsminister Erik Solheim lanserte tirsdag regjeringens anti-korrupsjonsprosjekt; et bidrag til styrket kamp mot korrupsjon internasjonalt og mot at norske midler blir misbrukt. (05.12.06)

Utenriksdepartementet lanserer anti-korrupsjonsprosjekt

Anti-korrupsjonsprosjektet som ble lansert 5. desember, har som mål å ”snu hver stein” for å se hvordan Norge kan bidra til å styrke kampen mot korrupsjon internasjonalt, og hvordan vi kan sikre oss mot misbruk av norske midler.

Bakgrunn

  1. Korrupsjon er en trussel mot rettsstaten, demokratiet, menneskerettighetene og sosial rettferdighet.
  2. Det er en klar sammenheng mellom korrupsjon og internasjonal kriminalitet, som f.eks. hvitvasking av illegal kapital, terrorisme og narkotikakriminalitet.
  3. Korrupsjon hindrer økonomisk utvikling, noe som gir økt risiko og økte kostnader for næringslivet.
  4. Korrupsjon er skadelig for samtlige stater, og er ikke bare et problem for utviklingsland
  5. Det er de fattigste som betaler den høyeste prisen for korrupsjon

Hvorfor et bredt anti-korrupsjonsprosjekt i Utenriksdepartementet:

  1. Norge ønsker mer åpenhet rundt problemene med korrupsjon . Norsk bistand til utviklingsformål, og andre tilskuddsordninger som for eksempel EØS-fiansieringsordningen, er eksponert for korrupsjon. Denne trusselen er reell både i tilknytning til forvaltningen av midlene på giversiden og på mottakersiden. Deler av utenrikstjenestens øvrige virksomhet, herunder forvaltning av utlendingsfeltet, kan også være sårbar for korrupsjon.
  2. Korrupsjon er et omfattende problem, og folk skal føle trygghet for at vi tar problemet på alvor . Faren for korrupsjon er en av de største bekymringer nordmenn har når det gjelder støtte til utviklingsformål. Korrupsjon er i mange land et betydelig hinder for et effektivt utviklingssamarbeid. Dersom bistand forsvinner i korrupsjon gir den ingen positive resultater.
  3. Det er en manglende forståelse for og kunnskap om hvordan bistand kan bidra til å bekjempe korrupsjon. Det samme gjelder hva Norge og andre internasjonale aktører gjør for å forebygge og avdekke korrupsjon knyttet til bistandsoverføringer, i samsvar med prinsippet om nulltoleranse. Dessuten er det et behov for økt kunnskap i utenrikstjenesten om korrupsjonsproblematikk knyttet til næringslivet.

Formålet med Utenriksdepartementets anti-korrupsjonsprosjekt er å styrke utenrikstjenestens innsats mot korrupsjon nasjonalt og internasjonalt.