Høring - Utkast til endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i § 44 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2015