Høring - Utkast til endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i § 44 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2015

Vår ref.: 15/1336

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i § 44 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Lovforslaget innebærer en oppmykning av taushetsbestemmelsen i sosialtjenesteloven, slik at enkelte opplysninger om personer som har mottatt sosiale tjenester kan utleveres politiet og kriminalomsorgen.

Frist for å svare på høringen er 30. september 2015.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2415340.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen                                                                      

Ulf Pedersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Heidi R. Lohrmann

                                                                                          avdelingsdirektør

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Attføringsbedriftene
 • Barneombudet     
 • Blå Kors
 • Datatilsynet
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Frelsesarmeen
 • Frivillighet Norge
 • Fylkesmannsembetene
 • Ideelt nettverk
 • Jussbuss i Oslo
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Midt-Norge
 • Nord-Norge
 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
 • Kirkens bymisjon
 • Kommunene
 • Kreftforeningen
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Mental Helse
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • NTL NAV
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Podium AS
 • Politidirektoratet
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Rettspolitisk forening (RPF)
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsforum mot fattigdom
 • Sámediggi - Sametinget
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sivilombudsmannen
 • Statens Helsetilsyn
 • Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i Oslo
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Utlendingsdirektoratet
 • Velferdsalliansen
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)