Utkast til forskrift om kommunenes oppgaver etter lov om barneverntjeneste - høringsbrev

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.08.2005

Vår ref.: 1111

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200502327-/BLYBU2

03.08.05

Utkast til forskrift om kommunens oppgaver etter lov om barneverntjeneste – høringsbrev

Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om innføring av internkontrollplikt for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester, jf. Besl.O. nr. 103 (2004-2005), Innst.O. nr. 115 (2004-2005) og Ot.prp.nr. 64 (2004-2005).

Endringen i lov om barneverntjenester § 2-1 vil tre i kraft 1. januar 2006. Vedlagt følger utkast til forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. Forskriften vil tre i kraft fra samme tidspunkt. Det er tatt utgangspunkt i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Dette vil bidra til en harmonisering av regelverket rettet mot kommunene på nærliggende tjenesteområder, og kommunene vil kunne bygge på allerede etablerte systemer for egenkontrollarbeid på disse områdene. Nærmere veiledning til forskriftens bestemmelser vil bli gitt i en egen veileder. Kommunene vil også få tilbud om opplæring og veiledning.

Høringsfristen er 3. november 2005. På grunn av sakens videre fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Med hilsen

Tone G. Smith (e.f.)


Vedlegg

Bodil Rake Lystrup

Høringsnotat

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester

Fastsatt ved kgl.res. xx.12.2005 med hjemmel i lov av 17. juni 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-1 annet ledd.

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester.

§ 3. Definisjon

I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester.

§ 4. Innholdet i internkontrollen

Internkontrollen skal tilpasses barneverntjenestens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester.

Internkontroll innebærer at leder av barneverntjenesten skal :

  1. beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet
  2. sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten
  3. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll
  4. sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
  5. gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten
  6. skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav
  7. utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen
  8. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barneverntjenesten.


§ 5. Dokumentasjon

Internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold.

Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.


§ 6. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2006.

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for sosiale saker

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Fylkeslegene

Statens Helsetilsyn

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre

Riksrevisjonen

Datatilsynet

Kommunenes Sentralforbund

Barneombudet

Sivilombudsmannen

Sametinget

Norges forskningsråd

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Tromsø

Høgskolen i Agder

Høgksolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge

Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet

Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge

Fellesorg. for barnevernped.,sos. og vernepl. (FO)

Norsk Psykologforening

Norsk Kommuneforbund

Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) v/leder Evy-Anni Evensen

Landsorganisasjonen (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Akademikerne

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Barnevernsamband

Organisasjonen for private barnevernstiltak

Norges Kvinne- og Familieforbund

Aleneforeldreforeningen

Foreningen 2 foreldre

Aksj.gr.for barns rett til samv. med foreldre & besteforeldre

Landsforeningen for barnevernsbarn

Barnevern Juridisk Forum

Kopi t.o. De politiske partiene på Stortinget.