Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

Rapport fra prosjektgruppen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I rapporten drøftes fremtidig struktur av fylkesmannsembetene i lys av pågående reformarbeid i statsforvaltningen og i lokalforvaltningen.

Endret kommunestruktur som følge avkommunereformen og endret inndeling av folkevalgt regionalt nivå som følge avregionreformen gir nye forutsetninger for samhandling og kontakt med to av fylkesmannensviktigste målgrupper. Også endrede strukturer for andre regionale statsetater somfylkesmannen samarbeider tett med, ikke minst politiet og andre beredskapsetater, har vært enviktig føring for arbeidet.