Utredning av kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen

Oslo Economics. Rapport utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I februar 2020 leverte Byggkvalitetutvalget sine anbefalinger om hvordan man i større grad kan sikre forsvarlig byggkvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å følge opp anbefalingene. I den forbindelse har Oslo Economics utredet utvalgets anbefaling om å innføre obligatoriske kvalifikasjonskrav til enkeltpersoner på sentrale områder. De har også utredet konsekvensene av å stille kvalifikasjonskrav til personer innen utførelse, og av at kvalifikasjonskrav avvikles.

Oslo Economics viser til at kunnskaps- og datagrunnlaget for gjeldende kvalifikasjonsnivå og kostnadene ved byggfeil er begrenset. De har likevel gjort beregninger for å illustrere hva nytten av å innføre kvalifikasjonskrav må være, dersom det skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. De konkluderer med at å innføre lovpålagte kvalifikasjonskrav for personer uten et bedre datagrunnlag innebærer en stor risiko, og at det er langt fra entydig at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tilsvarende mener de at det basert på tilgjengelig datagrunnlag, er stor usikkerhet knyttet til å avskaffe dagens kvalifikasjonskrav til foretak.

Rapporten kan du lese her:
Utredning av kvalifikasjonskrav i bygge- og anleggsbransjen (pdf)