Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Oslo Economics og Simonsen Vogt Wiig gjennomført en utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av EUs direktiv med tiltak for å redusere kostnadene ved bredbåndsutbygging (bredbåndsdirektivet).

Rapporten består av to deler. Den første delen gjennomgår direktivets bestemmelser og drøfter tre alternative forslag til hvordan bestemmelsene kan implementeres i norsk rett. I den andre delen analyseres sannsynlige kostnader og nyttevirkninger som følge av de tre alternativene. Analysen indikerer at det under de ulike alternativene vil være mange potensielle nyttevirkninger som følge av innføring av direktivet. På den annen side vil dirkektivet også kunne medføre økte kostnader, både for offentlig forvaltning og for infrastruktureiere. Analysen konkluderer med at alle de tre alternativene trolig vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Les rapporten (pdf).