Utredning av tilskuddsordning for kondemnering av skip

Propel AS, i samarbeid med Vista Analyse, har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartemenetet utført en utredning av en tilskuddsordning for kondemnering av skip. Utredningen er en oppfølgning av tiltakspunktet ” Regjeringen vil utrede en vrakpantordning for norsk –registrerte skip” i Sundvollen – erklæringen.

Hovedpunkter i utredningen:

  • Om lag 40 % av norsk kontrollert tank, bulk og stykkgodsflåte (177 skip) vil ha en alder over 30 år innen 2020.
  • Av dette tilhører om lag 55 skip rederier som har ett eller to skip.
  • Propel AS foreslår en kondemneringstilskudd på 2 mill. kr pr skip uansett størrelse i en ordning som varer  i 4 år. Beløpet begrunnes i at  2 mill. kr. gir størst kondemneringsvirkning og størst miljøgevinst pr krone. Varigheten begrunnes i intervaller mellom hovedklassing for skip, som utgjør en betydelig kostnad for rederiene.
  • Et tilskudd vil ikke gi incentiv til å erstatte et kondemnert skip verken ved  nybygg eller annenhånds skip. Propel AS har likevel beregnet virkningen av at ledig last overtas av tilsvarende tonnasje, ved at enkelte rederier anskaffer 10 år gamle skip som har større lastekapasitet enn de kondemnerte. Dette vil gi  færre skip i markedet  og reduserte miljøutslipp.  
  • Ved etablering av en tilskuddsordning i 2016 estimerer Propel AS at om lag 100 skip vil kondemneres i løpet av tilskuddsperioden. Med en sats på 2  mill.kr pr skip vil provenyet bli om lag 200 mill kr.

Rapporten vil bli vurdert i forbindelse med regjeringens maritime strategi som framlegges våren 2015.

Last ned rapporten (pdf-format)