Utredning om hvordan høyere utdanning kan bidra til å dekke langsiktige kompetansebehov i arbeids- og velferdsforvaltningen – høring

Resultat: Følges opp i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2010

Resultat: Følges opp i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet

Vår ref.: 201000809-/MAT

Utredning om hvordan høyere utdanning kan bidra til å dekke langsiktige kompetansebehov i arbeids- og velferdsforvaltningen - høring

Rambøll Management har på oppdrag fra Arbeidsdepartementet gjennomført en utredning med formål å vurdere relevante utdannings­tilbud på høyskole- og universitetsnivå sett i lys av arbeids- og velferdsforvaltningens utfordringer og framtidig kompetanse­behov. Utredningen drøfter også mulige modeller for framtidig samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og universitets- og høyskolesektoren.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkt på de utfordringene som fremkommer i utredningen, mulige tiltak som påpekes samt Rambøll Managements anbefalinger for fremtidig samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og universitets- og høyskolesektoren. 

Vi ber om eventuelle synspunkter innen 31.5.2010.

Med hilsen
Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Dagfinn J. Hansen
avdelingsdirektør

 

 • Akademikerne
 • Akademikerne i Arbeids- og velferdsetaten v/ Stein Arne Hammersland
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • AVYO – v/Anne Henriksen, Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon
 • AVYO (YS)
 • Fellesorganisasjonen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • HSH - en hovedorganisasjon for arbeidslivet
 • Høgskolen i Oslo v/Ingvild Marheim Larsen
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane v/Gunnar Ytri
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kunnskapsdepartementet
 • Norsk Tjenestemannslag
 • NTL NAV; v/ Jarle Berge
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner
 • Samarbeidsforum for organisasjoner som møter i Kontaktutvalget for økonomisk og sosialt vanskeliggstilte
 • UNIO
 • UNIO i Arbeids- og velferdsetaten, v/ Perly Paulsen
 • Universitetet i Stavanger v/Eilef Meland
 • Universitets- og høyskolerådet

 

Til toppen