Utredning om lokal samfunnsutvikling

DAMVAD-rapporter

Utredningen viser generelt at innsatsen kan forankres i god faglig argumentasjon. Gjennomgangen av faglig rasjonale for stedsutviklingstiltak tydeliggjør at tiltak kan skape nødvendige endringer i mange lokalsamfunn, selv om type tiltak og effekter av tiltak vil avhenge av stedenes utgangspunkt. På steder langt fra større arbeidsmarkedsregioner mener utrederne for eksempel at stedsutviklingstiltak bør ha som mål å øke befolkningens trivsel med eget bomiljø og lokalsamfunn.

KMD bestilte høsten 2014 en utredning av det faglige grunnlaget for innsats knyttet til lokal samfunnsutvikling innenfor regional- og distriktspolitikken, samt en analyse av faktisk innsats og resultater på området over programkategori 13.50 i statsbudsjettet. Utredningen inngår som en del av langsiktig kunnskapsinnhenting for mer målrettet bruk av 13.50. Oppdraget er gjennomført av Damvad, i samarbeid med Norsk senter for bygdeforskning.

Gjennomgangen bekrefter en svært sammensatt prosjektportefølje under programkategori 13.50. Basert på det empiriske grunnlaget i denne analysen, finner utrederne likevel at hovedvekten av innsatsen ligger på utvikling og tilrettelegging av lokale/regionale kultur- og idrettstilbud/arrangement. Rapporten presenterer også data for utvikling på en rekke relevante indikatorer for et utvalg kommuner som vi vet har jobbet med lokal samfunnsutvikling og attraktivitet over tid. Indikatorutviklingen tyder på at enkelte kommuner har en mer positiv utvikling enn sammenlignbare kommuner uten slik stedsutviklingsinnsats. Positiv bevegelse mot målene er imidlertid ikke målbare for flertallet av kommuner hvor utrederne har forsøkt å identifisere resultater.

Analyse av rasjonale for og innsats knyttet til lokal samfunnsutvikling in-nenfor regional- og distriktspolitikken (delrapport 1) DAMVAD (pdf)

Innsats og resultater av midler knyttet til samfunnsutviklingstiltak (delrapport 2) DAMVAD (pdf)