Utredning om samisk kunst og kultur på arenaer i Norge

Kulturdepartementet, 2018

Formålet med rapporten er å gi Kulturdepartementet en oversikt over hvilke arenaer i institusjonsfeltet som presenterer samisk kunst og kultur i dag og kartlegge hvilke mulighetsrom som finnes.

Utredning om samisk kunst og kultur på arenaer i Norge (.pdf)

Rapporten er utarbeidet internt i Kulturdepartementet og ført i pennen av seniorrådgiver Grete Indahl i departementets Kunst- og museumsavdeling.

Arbeidet har omfattet en kartleggingsdel og en analysedel. Instruks om utredning av statlige tiltak er lagt til grunn for arbeidet. 

På anbefaling fra Sametinget ble det nedsatt en referansegruppe for utredningen. Gruppen har bestått av kunstner Elle Marja Eira, tidligere leder av Riddu Riđđu Festivála Ragnhild Dalheim Eriksen og direktør for Nordnorsk kunstmuseum, Jérémie McGowan.

Medlemmene i referansegruppen har i hovedsak fungert som  departementets rådgivere og samtalepartnere i dette arbeidet. Det er avholdt to møter i referansegruppen. Sametingets administrasjon har hatt anledning til å gå gjennom utkast for faktasjekk og kommentarer før endelig rapport forelå.