Utredning om sosialt entreprenørskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2012

Vår ref.:

DAMVAD har på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gjort en utredning om sosialt entreprenørskap.

Sosialt entreprenørskap i løpet av de siste årene har vært gjenstand for en økende oppmerksomhet. Samtidig er feltet relativt nytt i Norge, og det finnes per i dag få utredninger som ser på sosialt entreprenørskap i et norsk perspektiv. Feltet er også bredt definert og det er mange aktører involvert med ulike perspektiver. På denne bakgrunn vurderte departementet det som nyttig å få klarhet i om – og i hvilken grad – sosialt entreprenørskap er interessant ut i fra Nærings- og handelsdepartementets perspektiv. 

DAMVAD har på bakgrunn av ovennevnte avgrenset feltet til de mest relevante virksomhetene, dvs. til de mest forretningsorienterte modellene for sosialt entreprenørskap. Med andre ord er utredningen konsentrert om sosialt entreprenørskap som tar form som en økonomisk lønnsom virksomhet som i utredningen blir kalt ”sosiale virksomheter”.

Følgende spørsmål utgjør kjernen i utredningen: 

  • Hvordan kan sosialt entreprenørskap fungere i samspill med offentlige aktører i Norge?
  • Hvilket potensial for innovasjon kan utløses ved sosialt entreprenørskap?
  • Er det noen spesifikke hindringer for sosiale entreprenører?
  • Hva er potensialet for sosialt entreprenørskap i helse- og omsorgssektoren?

Her finnes utredningen:

~/link/53576c3dfefa4a3f8601da9dc232a666.aspx

 Nærings- og handelsdepartementet ber med utgangspunkt i utredningen om konkrete innspill til departementets videre oppfølging av feltet sosialt entreprenørskap. Vi ber om at innspillene tar utgangspunkt i følgende: 

  • Er det noen viktige elementer som utredningen ikke fanger opp?
  • Hva bør Nærings- og handelsdepartementets rolle være på feltet sosialt entreprenørskap?
  • Er det noen forslag til ev. tiltak?

Innspillene kan sendes til postmottak@nhd.dep.no

Frist for innspill er 10. august 2012.

Med hilsen

Kjerstin Spjøtvoll
ekspedisjonssjef                                                             

                                                                                               Bent Sunde
                                                                                               avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstanser:

Departementer og offentlige etater:
Arbeidsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Innovasjon Norge
NAV
Helsedirektoratet 

Interesseorganisasjoner:
NHO
KS
Virke 

Andre:
Ungt entreprenørskap
FERD Sosial Entreprenører
KREM
Nettverk for Sosialt Entreprenørskap
Formuesforvaltningen
Hippie Media
Mikrofinans Norge
Sweet Chilie Stories
Batteriet
Fjerdesektor Norge
UIO senter for entreprenørskap
NTNU
Bedriftsøkonomisk Institutt
Arbeidsforskningsinstituttet
Jan-Urban Sandal

Til toppen