Utredning om valgenhet på statlig nivå

Kommunal- og regionaldepartementet vurderer å opprette en sentral valgenhet på statlig nivå. Enheten er tenkt å ha administrativt hovedansvar for valg og valggjennomføring.

Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utredet økonomiske og administrative konsekvenser for ulike lokaliseringsalternativer for en ny statlig valgenhet. Rapporten er tilgjengelig:

Utredning om lokalisering av aktuelle steder for ny statlig valgenhet (PDF)

I rapporten er det tatt utgangspunkt i en direktoratsmodell, med fem ulike lokaliseringssteder; Brønnøysund, Leikanger, Bergen, Tønsberg og Groruddalen/Oslo. Departementet har ikke tatt stilling til om det bør opprettes en valgenhet i form av et direktorat.

Departementet vil nå gjennomgå rapporten og vurdere hvilke organisasjonsmodell og lokalisering som kan være aktuell for valgarbeidet på statlig nivå.

Kostnadsberegning ved flytting, scenario få flytter med (ODT)

Kostnadsberegning ved  flytting, scenario mange flytter med (ODT)