Utvidelse av havarikommisjonen til også å omfatte vegsektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/2359

06.05.03

Utvidelse av havarikommisjonen til også å omfatte vegsektoren

Vedlagt følger rapport av april 2003 fra arbeidsgruppen som har vurdert utvidelse av Havarikommisjonens ansvarsområde til også å omfatte vegsektoren.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Samferdselsdepartementet med representanter fra Politidirektoratet, Direktoratet for brann- og elsikker- het, Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane og Vegdirektoratet.

Arbeidsgruppen anbefaler at Havarikommisjonen innenfor vegsektoren gis mandat til selv å avgjøre når den skal iverksette undersøkelser og undersøkelsenes omfang. Gruppen mener at enhver undersøkelse må baseres på et ønske om å tilegne seg kunnskap man ikke allerede besitter, og som gir høy læringseffekt i forhold til å unngå nye ulykker, og at Havarikommisjonen bør ha retningslinjer som den kan basere sine vurderinger på.

Arbeidsgruppen mener videre at det i vurderingen av hvorvidt kommisjonen skal undersøke en vegtrafikkulykke må vektlegges hvorvidt ulykken, eller ulykkestilløpet, har et risikopotensial og hvorvidt undersøkelsen har en sikkerhetsgevinst. Eksempler på ulykkesforhold som har et stort risikopotensial er ulykker hvor farlig gods er involvert, ulykker i tunneler eller ulykker med buss.

For å gjøre det mulig å avgrense Havarikommisjonens arbeid innenfor vegsektoren anbefaler arbeidsgruppen at kommisjonen primært skal undersøke ulykker med mange omkomne eller hvor mange kunne omkommet. Gruppen mener imidlertid at Kommisjonen ikke bør binde sine undersøkelser til bestemte typer ulykker.

For å sikre at kommisjonens undersøkelser utføres mest mulig effektivt innenfor organisasjonens rammer, anbefaler arbeidsgruppen at det etableres et nært samarbeid med politiet og Statens vegvesen. Arbeidsgruppen legger til grunn at politiets og Statens vegvesens kompetanse knyttet til ulykker i vegtrafikken vil være av betydning for Havarikommisjonen.

Havarikommisjonen bør ifølge gruppen ha et tilsvarende hjemmels- grunnlag innen vegsektoren som den i dag har innenfor luftfart og jernbane. Nødvendig lovarbeid og øvrige forberedelser tilsier at utvidelsen av Kommisjonens mandat tidligst vil kunne gjøres gjeldende fra første halvdel av 2004.

Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til vedlagte rapport innen 15. august 2003.

Med hilsen

John Arild Jenssen e.f.


Lise Sandsbråten

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Miljøverndepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Helsedepartementet
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Riksadvokaten
Kriminalpolitisentralen
Politidirektoratet
Utrykningspolitiet
Vegdirektoratet
Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Trygg Trafikk
Transportbedriftenes Landsforbund
Lastebileierforbundet
Norges Automobil-forbund
Landsforeningen for Trafikkskadde
Norsk Motorcykel Union
Det norske Veritas
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Agderforskning
Transportøkonomisk institutt
SINTEF Bygg og miljø
ECON – senter for økonomisk analyse
Møreforskning
Nordlandsforskning
Rogalandsforskning
Statistisk sentralbyrå