Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning

En kartlegging av årsaker

I rapporten presenterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utviklingen i antall ansatte i den sentrale statsforvaltningen (departementer og direktorater).

Difis kartlegging viser at departementene og direktoratene fikk 3 121 flere ansatte mellom 2009 og 2015. Korrigert for omorganiseringer og oppgaveflytting som ikke representerer en reell vekst i antall ansatte i staten var økningen på 1 821 ansatte.

Den årlige veksten var størst mellom 2009 og 2013, og direktoratene har vokst mer enn departementene. Hovedårsaken til flere ansatte er nye oppgaver. Samtidig har effektiviseringstiltak bidratt til om lag 480 færre ansatte i den sentrale statsforvaltningen.

Difi har gjennomført analysen på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med Finansdepartementet.