Varsel om ikrafttredelse av endringer i friskoleloven — søknadsbehandling

Berørte skoler

Deres ref

Vår ref

Dato

200505583

07.06.06

Varsel om ikrafttredelse av endringer i friskoleloven – søknadsbehandling

Stortinget har vedtatt lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven. Stortingets vedtak vil etter planen bli sanksjonert av Kongen i statsråd 09.06.2006, og loven vil tre i kraft straks. Departementet har delegert sin myndighet etter §§ 2-1 annet ledd, 2-2 annet ledd og 6A-1 første ledd tredje punktum til Utdanningsdirektoratet. Departementet er klageinstans.

Nedenfor gis nærmere informasjon om endringene i friskoleloven, aktuelle frister m.v.

Friskoleloven § 2-1 første til tredje ledd lyder etter siste endring:

”Det skal mellombels ikkje givast godkjenning til nye frittståande grunnskolar. Berre godkjende skolar som er i drift 13. desember 2005, har rett til tilskot og til å drive verksemd etter lova.

Departementet kan i særlege tilfelle gjere unntak frå første ledd dersom skolen oppfyllar krava i lova. Departementet kan godkjenne driftsendringar. Den enkelte skolen må gi opplæring på norsk eller samisk, dette gjeld likevel ikkje internasjonale skolar.

Høvet til godkjenning gjeld berre dersom etableringa av skolen ikkje vil medføre vesentlege negative følgjer for vertskommunen. Vertskommunen skal gi fråsegn før departementet gjer vedtak i saka.”

Det er også gjort endringer i friskoleloven §§ 2-2 og 6A-1. Disse tilsvarer endringene i § 2-1. Endringene som er foretatt innebærer at det ikke lenger er hjemmel til å godkjenne nye friskoler. Bare friskoler som var i drift 13.12.2005 får drive virksomhet etter friskoleloven. Godkjente skoler som er i drift kan etter søknad få endret godkjenningen. Endringen kan for eksempel være justering av årstrinn, flere elevplasser eller nye tilbud. Det vil være mulig å gjøre unntak fra den midlertidige godkjenningsstoppen i helt spesielle tilfeller. Unntaket er først og fremst aktuelt for såkalte grendeskoler. Med grendeskole forstås en lokal skole som foreldre ønsker å opprettholde eller etablere når den offentlige skolen nedlegges eller sentraliseres eller når en friskole nedlegges. Det understrekes videre at det er tale om en smal unntakshjemmel for helt spesielle tilfeller. Som det ble vist til i varsel om forslag til midlertidig endring i friskoleloven av 16.12.2005, besluttet departementet å stille i bero behandlingen av klager som gjelder nyetableringer av friskoler som ikke hadde startet opp 13.12.2005. På grunnlag av endringene i friskoleloven vil disse klagene bli avslått. Departementet instruerte videre Utdanningsdirektoratet om ikke å behandle søknader om godkjenning av nye friskoler. Departementet gjør oppmerksom på at direktoratet vil avslå disse søknadene.

Søknader om unntak

Skoler som mener seg å omfattes av lovens unntaksbestemmelse, og som tar sikte på oppstart høsten 2006, må søke direktoratet om unntak innen 20. juni 2006. Søknaden om unntak må være begrunnet.

Det må fremsettes en komplett godkjenningssøknad som er i tråd med kravene i friskoleloven innen 20. juni 2006. Dersom skolen allerede har søkt direktoratet om godkjenning, er det likevel tilstrekkelig å vise til tidligere innsendt søknad og i tillegg fremsette en begrunnelse for søknaden om unntak.

Skoler som mener seg å omfattes av lovens unntaksbestemmelse, og som tar sikte på oppstart høsten 2007, må søke direktoratet om unntak innen 1. september 2006. Søknaden må være begrunnet. Innen 1. september 2006 må skolen fremsette en komplett godkjenningssøknad som er i tråd med kravene i friskoleloven.

Søknader om driftsendringer

Skoler som ønsker å søke om godkjenning av driftsendringer fra skoleåret 2007–2008, må søke direktoratet om dette innen 1. september 2006.

.

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)

ekspedisjonssjef

Cathrin Sætre

avdelingsdirektør