Vedlegg 1 M-10/1998

Vedlegg 1:
GRUNNLAGET FOR FEILLEVERANSERAPPORTEN

  1. Hovednummer er brukt som identifikasjonsnøkkel i rapporten. Hovednummeret består av kommune‑, gards‑, bruks‑ og festenummer.
  2. Til hvert bruk er det knyttet en produsent som er den person som har levert flest antall dyr til slakt fra vedkommende bruk. (Det behøver derfor ikke i alle tilfeller være eier/leier som er oppført.) Fødselsnummeret til disse produsentene er angitt i rapporten.
  3. Neste kolonne, «Prod.kode», viser hvilke(t) dyreslag som er oppført i rapporten og angir hvilken kode som nyttes for de aktuelle dyreslag i søknad om produksjonstillegg.
  4. Kolonnen «Levert slakt» angir summen av leveransene 1 1997 pr. dyreslag fra driftsenheten, selv om leveransene eventuelt er fordelt på flere leverandører. Summen er angitt både i antall dyr og omregnet til slaktegrisenheter. Tallmaterialet er hentet fra Leveranseregisteret for slakt.
  5. Kolonnen «Husdyrkonsesjon» angir registrert konsesjon pr. 31.12.97 i antall dyr og slaktegrisenheter. For driftsenheter uten konsesjon innvilget etter søknad er dyretallet angitt med 0. Grensen for konsesjonsfri drift blir i disse tilfellene lagt til grunn ved beregningene. Grensene er 70 avlspurker, 1.400 slaktegriser 5 000 verpehøner 80.000 slaktekyllinger, 20.000 kalkuner eller 1.400 slaktegrisenheter ved kombinasjoner av ovennevnte produksjoner.
  6. Kolonnen «Feilproduksjon» angir overskridelsen av tillatt dyretall. I kombinert svineproduksjon er det tillatt å flekse mellom slaktegriser og avlspurker, men ikke ut over grensen for konsesjonsfri drift.

Siste kolonne, «Prod.tillegg», angir omsøkt dyretall i søknad om produksjonstilskudd. For slaktegriser, slaktekyllinger og kalkuner er summen av omsøkt dyretall i søknad om produksjonstilskudd pr. 31.07.97 og 31.12.97 oppgitt. Denne kolonnen er kun et sammenligningsgrunnlag, og inngår ikke i beregningen av overskridelsen av tillatt dyretall.