M-10/1998 - Feilleveranserapport for slakt levert i 1997

R-618 (30.04.1998)

Rundskriv
M-10/1998
R-618

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1998/00771

30. april 1998

Erstatter M-10/1997

Vedlegg:
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Til

alle fylkesmenn
landbruksavdelingene

Feilleveranserapport for slakt levert i 1997

Dette rundskriv erstatter tidligere rundskriv M-10/97 og gjelder leveranser av slakt av, avlspurker, slaktegriser, verpehøner, slaktekyllinger og kalkuner i 1997.

Alle momspliktige leveranser av slakt av ovennevnte dyreslag blir registrert i Leveranseregisteret for slakt. Leveransene pr. driftsenhet kontrolleres mot Husdyrkonsesjonsregisteret. Når leveransene overstiger tillatt dyretall, enten det er grensen for konsesjonsfri drift eller en konsesjon innvilget etter søknad, blir driftsenheten ført opp i Feilleveranserapporten. Differansen mellom antall dyr levert til slakt og tillatt dyretall er ført opp i kolonnen «feilproduksjon». Det er også vedlagt en Leveranserapport som viser antall leverte dyr i 1995, 1996 og 1997 for de produsentene som er oppført i Feilleveranserapporten.

Departementet ber fylkesmannen sørge for en gjennomgang av produksjonsomfanget for de produsenter som er angitt i Feilleveranserapporten. Ved denne kontrollen bør en først tilskrive de aktuelle produsentene og be om en forklaring vedrørende den slakteleveranse som er angitt i Feilleveranserapporten. Forslag til brev følger vedlagt. Hvis ønskelig kan forslaget oversendes pr. mail.

Departementet viser forøvrig til siste avsnitt i dette rundskrivet vedrørende frist for oppfølging og rapportering av eventuelle brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift.

Som vedlegg følger også en forklaring av de enkelte deler i Feilleveranserapporten.

Leveranserapport for 1995, 1996 og 1997

Feilleveranserapporten tar utgangspunkt i antall leverte dyr til slakt i kalenderåret 1997. Husdyrkonsesjonsbestemmelsene er imidlertid basert på antall innsatte dyr pr. år. I stedet for å gjennomføre faseforskyvning (justering for tidsdifferansen mellom tidspunkt for henholdsvis innsett og utslakting av dyra) har vi lagt ved en Leveranserapport. Denne viser antall leverte dyr 1 1995, 1996 og 1997 for de produsentene som er oppført i Feilleveranserapporten for 1997. Det vil være mulig å bruke tallmaterialet direkte i kontakten med produsentene fordi det er samsvar med oppgavene produsentene får fra slakteriene. Vi gjør oppmerksom på at lista i tillegg til antall leverte dyr til slakt også omfatter livdyr omsatt via slakteri.

Vurdering av produksjonsomfanget for de enkelte dyreslag

Avlspurker

Grensen for konsesjonsfri drift/innvilget konsesjon for smågrisproduksjon regulerer ikke samlet antall avlspurker levert til slakt i året, men begrenser hvor mange avlspurker en kan ha innsatt i produksjon samtidig. Departementet gjør oppmerksom på at rapporten imidlertid må ta utgangspunkt i at utslaktingen av avlspurker i året ikke skal overstige grensen for konsesjonsfri drift/innvilget konsesjon. Smågrisprodusenter som eventuelt har levert flere avlspurker enn dette til slakt i 1997, fordi en f.eks. kun tar ett kull pr. avlspurke før utslakting, kan bes om å dokumentere dette.

Departementet gjør også oppmerksom på at slakterienes nye klassifiseringsstandard for svin medfører at slaktegriser over 115 kg klassifiseres som purker. Produsenter som leverer så stor slaktegris til slakteriet, kan derfor feilaktig komme på Feilleveranserapporten.

Departementet ber om at man tar spesielt hensyn til ovennevnte ut fra erfaringene ved gjennomgangen av Feilleveranserapporten for årene 1995 og 1996. Dette forholdet bør vektlegges når man vurderer hvilke saker som bør prioriteres.

Slaktegriser, slaktekyllinger og kalkuner

Grensen for feil pr. produksjon er satt ved en årsleveranse lik grensen for konsesjonsfri drift på henholdsvis 1.400 innsatte slaktegriser, 80.000 innsatte slaktekyllinger og 20.000 innsatte kalkuner eller eventuelt høyere tillatt dyretall innvilget etter søknad.

Husdyrkonsesjonsbestemmelsene regulerer antall innsatte dyr i produksjonen og ikke antall leverte dyr (Inkl. livdyr). En må derfor være oppmerksom på at forskjellen i tid mellom innsett og leveranse av slaktegris, slaktekylling og kalkun normalt vil medføre en viss differanse mellom antall innsatte og antall leverte dyr gjennom året.

Vedlagte liste med oversikt over årsleveranser for 1995, 1996 og 1997 vil gi en indikasjon på normalt antall innsatte dyr pr. år. Brukerne som er oppført i Feilleveranserapporten bør bes om å dokumentere faktisk innsett av dyr i 1997.

Verpehøner

Grensen for feil er satt ved 5.000 verpehøner eller eventuelt høyere tillatt dyretall innvilget etter søknad. Normal utrangering innen kontraktproduksjon er slakting etter 56 uker, dvs. litt over ett år. På bruk som ikke deltar i kontraktproduksjon vil verpeperioden nesten alltid være noe lenger. Normalt vil det derfor bli slaktet ett innsett hvert år, men det vil forekomme år hvor det ikke slaktes ut høner i det hele tatt. Slakt av 2 innsett på ett år kan også forekomme, men da bare i forbindelse med sykdom, avvikling o.l. I besetninger med flere innsett samtidig, må slakteleveransen vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Verpehøner i rugeeggproduksjon vil ha kortere omløpstid. Hos store rugeeggprodusenter med mange innsett må en rimelig utslakting beregnes i hvert enkelt tilfelle. Det kan forekomme utslakting opp til 2 ganger pr. år.

For å beregne det høyeste dyretallet i hønebesetningen, er det rimelig å multiplisere slaktetallet med 1,03 som kompensasjon for avgang av høner under innsettet.

Rapport til departementet

Departementet anbefaler at fylkesmannen bl.a. ut fra erfaringene fra arbeidet med Feilleveranserapporten for tidligere år, vurderer hvilke saker som bør prioriteres i rapporten for 1997. Generelt bør en legge spesiell vekt på de sakene hvor overskridelsene er vesentlige i forhold til tillatt dyretall.

Dersom det avdekkes brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift skal fylkesmannen reagere i henhold til rundskriv M-44/94 og lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold § 6 første og annet ledd, jr. forskriftens § 8.

Fylkesmannen sender rapport til departementet over gjennomgangen av rapporten og oppfølgingen i henhold til M-44/94 og det øvrige regelverket. Som nevnt kan fylkesmannen prioritere hvilke saker som bør følges opp. Rapporten behøver derfor ikke inneholde opplysninger om alle produsenter som er tatt ut i Feilleveranserapporten for 1997. Ved en eventuell prioritering av sakene ber vi imidlertid om å få oppgitt hva som er lagt til grunn for prioriteringen. Det er viktig med sluttføring av rapportene før innsending, og fylkesmannen må oppgi hvorfor de har godkjent/reagert mot de brukere som er tatt til vurdering.

Dersom det tidligere er reagert ovenfor ulovlig produksjon hos brukerne, angis dette uten nærmere spesifikasjon av tidligere reaksjoner. Hvis det gjennomføres reaksjoner med grunnlag i Feilleveranserapporten, skal det i rapporten angis fastsatt ulovlig produksjonsomfang og hvilke krav om tilbakebetaling eller trekk av produksjonstilskudd som er framsatt.

Rapporten skal sendes departementet innen 30.06.98.

Med hilsen

Almar Sagelvmo
landbruksdirektør

Torgeir Gjølberg
underdirektør

Saksbeh: Monica Auberg
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55