Vedlegg 2 M-10/1998

Vedlegg 2

Forslag til brev fra fylkesmannen til produsentene

Navn

Adresse

Deres ref‑ Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato:

‑ S 1998

Forespørsel om leveranse av slakt

I følge oppgave fra Leveranseregisteret for slakt er det 1 1997 levert følgende antall dyr til slakt fra . (gårdsnavn) gnr/bnr i kommune.

Leverte slakt 1997

 

Grensen for konsesjonsfri drift

Avlspurker

stk.

70 stk

Slaktegriser

 

1.400 stk

Verpehøner

 

5.000 stk

Slaktekyllinger

 

80.000 stk

Kalkuner

 

20.000 stk

Flere produksjoner

sl.gr.enh

1.400 slaktegr.enh.

Følgende omregningsfaktorer gjelder for slakt innsatt i 1997: 1 slaktegris regnes som 1 slaktegrisenhet, 1 avlspurke = 20 slaktegrisenheter, 1 verpehøne = 0,28 slaktegrisenheter, 1 kalkun = 0,07 slaktegrisenheter og 1 slaktekylling = 0,0175 slaktegrisenheter.

Slaktet er levert av (navn).

I brev datert til (navn) er det gitt konsesjon på dette bruket til produksjon med følgende besetning: stk. avlspurker/slaktegrtser/verpehøner/slaktekyllingcr/kalkuner, samlet begrenset til slaktegrisenheter.

Dersom tallgrunnlaget på foregående side er korrekt, er det levert slakt av avlspurker/slaktegriser/verpehøner/slaktekyllinger/kalkuner flere enn grensen for konsesjonsfri drift/innvilget konsesjon.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at husdyrkonsesjonsbestemmelsene regulerer antall innsatte dyr i produksjon og ikke antall leverte dyr (Inkl. livdyr). Forskjellen i tid mellom innsett og leveranse for slaktegris, slaktekylling og kalkun vil normalt medføre at det blir en differanse mellom antall innsatte og antall leverte dyr gjennom året. Det faktiske innsett av dyr kan dokumenteres ved at det f.eks. framlegges faktura for innkjøp av dyr satt inn for produksjon i 1997 samt utskrift av næringsoppgave for 1997 vedrørende innkjøp av dyr eller annen tilsvarende dokumentasjon. Smågrisprodusenter kan f.eks. legge fram utskrift fra purkekontrollen.

Grensen for konsesjonsfri drift/innvilget konsesjon for smågrisproduksjon regulerer ikke samlet antall avlspurker levert til slakt i året, men begrenser hvor mange avlspurker en kan ha innsatt i produksjon samtidig. Vi gjør oppmerksom på at rapporten imidlertid tar utgangspunkt i at utslaktingen av avlspurker i året ikke overstiger grensen for konsesjonsfri drift/innvilget konsesjon. Smågrisprodusenter som eventuelt har levert flere avlspurker enn dette til slakt i 1997, fordi en kun tar 1 kull pr. avlspurke før utslakting, bes om å dokumentere dette.

Frist for å fremlegge dokumentasjon som nevnt ovenfor settes til . Hjemmelsgrunnlaget for å be om ovennevnte opplysninger er lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold § 5 jf. forskriften om regulering av ervervsmessig husdyrhold § 7.

Dersom det ikke blir framlagt dokumentasjon innen fristen vil fylkesmannen vurdere driften på bruket ut fra de opplysninger som foreligger. Vi gjør oppmerksom på at dersom det blir påvist at det er produsert ut over tillatt dyretall, kan produksjonstillegg og avløserrefusjon holdes tilbake og det kan fremsettes krav om tilbakebetaling av tilskudd som allerede er utbetalt. Videre kan departementet gi pålegg om å bringe ulovlig virksomhet til opphør. For å sikre at slike pålegg blir gjennomført, kan departementet ilegge tvangsmulkt.