Vedlegg til M-43/1996 - Oversikt over arbeidsoppgåvene sin plassering i tabell 1A og 2A

Vedlegg Oversikt over arbeidsoppgåvene sin plassering i tabell 1A og 2A

Oversikt over arbeidsoppgåvene

Dette vedlegget er ikkje utfyllande når det gjeld FMLA sine arbeidsoppgåver. Det er formålet med arbeidsoppåvene som skal være førande for kor tidsbruken skal førast.

Landbruksbasert næringsutvikling

Jordbruk

 • All planlegging, rådgiving og kursverksemd retta mot tradisjonelt jord- og hagebruk
 • Forvaltning av BU-midla retta mot tradisjonelt landbruk (Inkl. midlar via SLB)
 • Organisert beitebruk
 • AvIingsskadetrygd
 • Toprisordninga for mjølk
 • Konsesjon gris/høns
 • Samordning privat/offentleg rådgiving
 • Samarbeidstiltak
 • Lovforvaltning *

Skogbruk

 • All planlegging, rådgiving og kursverksemd retta mot tradisjonelt skogbruk og oppbygging av skogressursane
 • Forvaltning av tilskotsordningar i skogbruket
 • Forvaltningav skogavgift og rentemidlar
 • Lovforvalting
 • Samarbeidstiltak
 • Frø- og avIstiltak

Andre bygdenæringar

 • Strategisk næringsplangging
 • Arbeid med å utnytte utmarka i næringsøymed, planlegging, rådgiving og forvaltning i samband med BU‑midla

Miljø- og arealforvaltning

Arealforvaltning

 • Arealforvaltning etter lovverket i : landbruket, plan- og bygningsloven, vassdrags- og veglov m.fl.
 • Tiltaksplanar i skogbruket
 • Områdeplanar i skogbruket
 • Kart-og geodataarbeid
*Lovforvaltningen må plasseres ut fra de intensjoner landbruksavdelingen legger til grunn gjennom forvaltningen

Naturforvaltning

 • Miljøtiltak i skogbruket som skaper grunnlag for vilt, fisk, dyr, friluftsliv og naturopplevingar
 • Verneskog
 • Saker knytta til naturvern- og friluftslov

Kulturlandskap

 • Saker som gjeld dispensasjonssøknader og oppfølging av brott på kriteria for generelle AK-tillegg
 • Forvaltning, rådgiving og planlegging i samband med spesielle: AK-tiltak (særlege tiltak i kulturlandskapet)
 • Leplanting
 • Tunplanlegging
 • Freda og verneverdige bygningar i landbruket
 • Kulturminnevern
 • Gangvegar og skogsstiar
 • Tilplanting av jordbruksareal ute av drift

Ureining

 • Planlegging, forvaltning og rådgiving retta mot punktutslipp og arealavrenning
 • Organisering av bekkelag
 • Tiltak etter ureiningsloven (spredeareal m.m)
 • Radioaktivitet
 • Skogskadeovervåking

Velferds- og inntektspolitiske tiltak

Avløysarordninga

 • Avløysar
 • Ferie og fritid
 • Sjukdom
 • Landbruksvikar

Produksjonstillegg

 • Alle oppåver

Stabsfunksjonar

Internadministrasjon (Statkonsults definisjon)

Interne aktivitetar som ikkje direkte er knytte til framstillinga av sluttprodukta. men som skal leggje forholda til rette for at verksemda på en mest mogIeg effektiv måte kan levere sluttprodukta sine, herav f.eks:

Administrasjon av eiga verksemd:

 • Personalsaker
 • Budsjett- og rekneskapsarbeid
 • Verksemdplanlegging
 • Møter som omhandlar interne saker
 • Innkjøp av rekvisita og kontormateriell
 • Intern informasjon
 • Eigedomsforvaltning
 • Organisasjonsutvikling
 • Utvikling av interne, administrative retningslinjer

Hjelpe-og statsfunksionar i verksemda:

 • Arbeidet med arkiv
 • Arbeidet med bibliotek
 • Distribusjon/transport/bodteneste
 • Drift, utvikIing og vedlikehald av edb-utstyr
 • Resepsjon/sentralbord

Opplæring/eigenutvikling:

 • Kursar og seminar
 • Litteraturstudiet, lesing av tidsskrifter osv.

Kontrolloppgåver

 • Tilskotsordningar
  • investeringstilskott
  • driftstilskott
  • lover og instruksar
  • produksjonskontroll
  • investeringstiltak
  • bu- og driveplikt
  • konsesjon
 • Legalitetskontroll

Statistikk

Alle bidrag til offentleg statistikk

Beredskap

 • Utarbeiding og vedlikehald av beredskapslager
 • Rapportering
 • Øvingar