Vedlegg til rundskriv F-006-00

Retningslinjer for egenbetaling

Vedlegg til rundskriv
F-006-00

Reglement for egenbetaling

Retningslinjer fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 19. januar 2000 etter fullmakt gitt av Stortinget, jf. budsjett-innst. S nr. 12 - 1998-99, romertalls-vedtak VI Andre fullmakter, punkt 2 om adgang for institusjoner under universitets- og høgskoleloven til å ta egenandeler av kursdeltakere for studier.

  1. Adgangen til å kunne kreve egenbetaling gjelder ikke for utdanningstilbud som er forutsatt dekket innenfor institusjonens grunnbevilgning, og som er grunnlaget for de ulike måltall som er gitt for virksomheten. Fagtilbud ut fra føringer for virksomheten gitt i tildelingsbrev og vedtak knyttet til opptaksrammer og adgangsregulering for disse, skal være gratis.
  2. Det kan ikke tas egenandeler fra deltakere som omfattes av bestemmelsene i lov om voksenopplæring. Institusjonens styre avgjør om opplæringen er utdanning etter bestemmelsene i loven.
  3. Fullmakt til å ta egenbetaling av enkeltstudenter gjelder for alle ikke-vekttallsgivende utdanningstilbud.
  4. Det kan tas egenbetaling av studenter som fyller opp ledige plasser på utdanningstilbud som forøvrig er oppdragsfinansiert.
  5. Adgang til å ta egenbetaling gjelder kurs og emner og fag etter universitets- og høgskolelovens § 46, men omfatter ikke grader, yrkesutdanninger og andre utdanningsprogram fastsatt med hjemmel i universitets- og høgskolelovens § 45.
  6. Institusjonen kan søke departementet om unntak fra bestemmelsen i punkt 5 knyttet til grader, yrkesutdanninger og utdanningsprogram.
  7. Adgangen til å tilby studier med egenbetaling forutsettes praktisert på en måte som ikke går på bekostning av institusjonens ordinære utdannings- og forskningsvirksomhet.
  8. Institusjonens styre skal godkjenne at de aktuelle utdanningstilbudene kan finansieres med egenandel etter disse retningslinjer, og fastsetter også hvor stor egenandelen skal være.
  9. Studentekvivalenter skal registreres i forhold til den andel som egenbetalingen utgjør i forhold til full studentkostnad. Egenandelen skal føres som inntekt i samsvar med kravene i økonomireglementet. Inntekt av egenandel gir tilsvarende adgang til å overskride bevilgningene på post 01.
  10. Reglementet trer i kraft straks. Samtidig oppheves retningslinjer fastsatt i rundskriv V-1/85 (datert 3. januar 1985) om egenandel for kursdeltakere og rundskriv F-39-92 (datert 22. april 1992) med bekreftelse av disse.