Vedlegg: Virkemidler i oppfølgingsarbeidet

Vedlegg til rundskriv G-54/99 Rutiner for oppfølging av sykmeldte i kriminalomsorgen:

Virkemidler i oppfølgingsarbeidet

linkint11. Graderte sykepenger
linkint22. Reisetilskott
linkint33. Aktiv sykmelding
linkint44. Attføringstiltak i sykepengeperioden
linkint55. Hjelpemidler på arbeidsplassen
linkint66. Overføring til annet arbeid

1. Graderte sykepenger, folketrygdloven § 8-13 Mange sykmeldte har en restarbeidsevne i behold. Denne kan utnyttes dersom det tas initiativ til det, og forholdene legges til rette for det.

Graderte sykepenger betyr at den sykmeldte for eksempel er sykmeldt to dager i uken, og på jobb i tre dager.

2. Reisetilskott, folketrygdloven § 8-14 I stedet for sykepenger kan det ytes dekning av nødvendige transportutgifter til og fra arbeidsstedet. Det fremgår av bestemmelsen at arbeidstakere i staten med skade i støtte- og bevegelsesorganene og som midlertidig, helt eller delvis, kan utføre sitt arbeide, kan få tilskott til arbeidsreiser av arbeidsgiver til dekning av nødvendige ekstra transportutgifter. Det er en forutsetning for tilståelse av reisetilskott at "sykdomstilfellet" har medført at den sykmeldte har vanskeligheter med å komme til sitt arbeidssted.

Legen må attestere at den trygdede er forbigående ufør slik at vedkommende ikke kan nytte den vanlige reisemåte, og at den trygdede ellers ville vært sykemeldt. Reisetilskottet begrenses til det beløp den trygdede ville fått utbetalt i sykelønn for samme tidsrom.

3. Aktiv sykmelding, folketrygdloven § 8-6 Målet med ordningen er:

•å gjøre det enklere raskt å sette igang tiltak på arbeidsplassen for en person som er sykmeldt, men som kan utføre noe arbeid,

•å bidra til å motivere den sykmeldte og arbeidsgiveren til å opprettholde kontakt i sykemeldingsperioden.

For en periode på inntil 12 uker kan en sykmeldt arbeidstaker få sykepenger under aktivisering og arbeidstrening i egen bedrift. Det er en forutsetning at arbeidet blir konkret tilrettelagt og tilpasset den sykmeldtes medisinske tilstand og muligheter på arbeidsplassen.

Aktiv sykemelding kan brukes når som helst i sykemeldingsperioden. Før en setter i gang tiltak av en slik karakter, er det også viktig at en tar hensyn til de medisinske begrensninger som arbeidstakeren har.

Mål med aktiv sykmelding:

  • Redusere den passive perioden og lette tilbakeføringen
  • At arbeidsforholdet består
  • Kompetanseutnyttelse
  • Bedring av arbeidsmiljøet
  • Bidra til redusert sykefravær

4. Attføringstiltak i sykepengeperioden - folketrygdloven § 8-48 Det kan utbetales sykepenger frem til siste dag for utbetaling av sykelønn selv om det godkjennes og settes i gang yrkesrettet attføring etter folketrygdloven kap. I I for utløpet av sykelønnsperioden.

5. Hjelpemidler på arbeidsplassen - folketrygdloven § 10-5, jf. § 10-7 Etter denne bestemmelsen kan det ytes stønad i fonn av hjelpemidler, ombygging av maskiner eller annet utstyr på arbeidsplassen, dersom dette er nødvendig for at den tilsatte skal kunne fortsette i arbeid.

Hjelpemidler med en kostnad under 1/2 G dekkes i utgangspunktet av arbeidsgiver, mens utgifter utover dette dekkes av trygdekontoret.

6. Overføring til annet arbeid En arbeidstaker som må ha sykepermisjon med lønn fra sin stilling, jf. Hovedavtalens fellesbestemmelser § I I nr. 2, men som kan utføre annet arbeid, kan under sykepermisjonen fra den faste stillingen pålegges å ta slikt arbeid med bibehold av den faste stillingens lønn. Det midlertidige arbeidet må fortrinnsvis være i samme etat.

Adgangen til å pålegge arbeidstakere annet arbeid når de pga sykdom eller yrkesskade ikke kan utføre sitt vanlige arbeid, er ikke begrenset til arbeid på samme sted. Hensynet til praktisk gjennomføring vil likevel måtte sette en forholdsvis snever grense for hvor vedkommende kan pålegges å tjenestegjøre.

Bestemmelsen i § 11 nr 4 pålegger det enkelte personalkontoret i samarbeid med attføringsutvalg og bedriftslege, å komme med konkrete tiltak overfor arbeidstaker som ser ut til å bli langvarig ufør til sitt arbeid.