Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at også en rekke andre lover og regler må iakttas ved institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), og ved institusjonenes samarbeid med andre virksomheter.

Det gjelder blant annet de statlige regnskapsstandardene SRS 9 og 10, forvaltningsloven, aksjeloven, lov om offentlige anskaffelser og EØS-avtalens forbud mot ulovlig statsstøtte.

For forvaltning av aksjer, vises det særlig til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper og Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper 1. januar 2008.

Klikk her for å åpne veilederen i pdf-format