Vern av 33 skogområder

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår med dette å opprette 33 nye verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. Alle områdene inngår i ordningen med frivillig vern av privateid skog, mens ett område også omfatter areal på Statskog SFs grunn, og et annet område omfatter noe areal på Opplysningsvesenets fond sin grunn. Forslaget omfatter ca 55 km2 nytt verneareal, hvorav ca 44 km2 er produktiv skog.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)