Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge

Vilkårene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og gjelder som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som står for transporten.

Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge

Godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004

Kap. I Reisende

§ 1 Hvem vilkårene gjelder for

Vilkårene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og er å anse som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som forestår transporten.

§ 2 På- og avstigning

Har myndighetene fastsatt stoppesteder, skal på- og avstigning foregå på disse. Dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkreglene kan slike opphold også foregå utenfor de faste stoppesteder.

§ 3 Takster – refusjoner

Transportør skal benytte takstregler, herunder moderasjonsordninger, godkjent av den myndighet som Samferdselsdepartementet har fastsatt som takstmyndighet for vedkommende rute eller rutebilselskap. Takstreglene kan også inneholde forutsetninger om refusjon for periodebilletter som ikke blir benyttet.

Opplysninger om takster og moderasjoner skal være tilgjengelig for de reisende, herunder opplysninger om refusjonsordninger og hvor man skal henvende seg om dette.

§ 4 Billett

Rett til befordring gis ved kjøp av billett eller kort. Billett skal løses eller kort fremvises/klippes ved påstigning, dersom det ikke er truffet særskilt ordning for betaling. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må så vidt mulig skje på stedet.

Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor vognbetjeningen snarest mulig og før rutebilen forlates.

Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises for vognbetjening eller kontrollør.

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noe tilfelle mindre enn kr. 300. Kort som misbrukes eller forsøkes misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrolløren mot kvittering.

Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403.

I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 § 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake. Vilkår om å holde tilbake reisende må godkjennes konkret av Samferdselsdepartementet hva gjelder det enkelte selskaps transportvilkår.

§ 5 Opptreden

Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig.

Under fart er det ikke tillatt å samtale med eller på annen måte forstyrre føreren.

§ 6 Røyking og rusmidler

Forbud mot røyking skal overholdes. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.

§ 7 Forstyrrelser

Vognbetjeningen kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra vognbetjeningen.

§ 8 Ansvarsregler for den reisende

Skade som den reisende påfører rutebil eller innretninger skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.

Kap. II Reisegods

§ 9 Håndbagasje

Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

§ 10 Annet reisegods

Mot fraktgodtgjørelse kan det medtas tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

Sykler som kan demonteres eller legges sammen kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på rutebiler med sykkelstativ eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og føreren finner det forsvarlig.

§ 11 Levende dyr

Transportøren har ikke plikt til å ta med levende dyr. Vognbetjeningen avgjør i hvilken utstrekning dyr kan tas med i rutebilen. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annen måte, kan settes av under transporten.

§ 12 Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods

Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.

For reisegods som det er betalt godtgjørelse for etter § 9, er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse. Lovens § 32, 2. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.

(SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale Valutafond.)

§ 13 Reklamasjon

Den som vil kreve erstatning etter bestemmelsene i § 11, må gjøre dette innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold.

Kap. III Ansvar og erstatning

§ 14 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger

Transportøren skal så vidt mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelsene og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene skal forholde seg i den enkelte situasjon. Mindre forsinkelser må påregnes.

Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring ble inngått anses akseptert av passasjeren.

Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid. Hva som er å betrakte som ”innen rimelig tid”, vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Hvor viderebefordring ikke finner sted eller ikke har funnet sted innen rimelig tid, har den reisende krav på å få erstattet det tap vedkommende blir påført hvis transportøren har opptrådt uaktsomt.

Det tap som oppstår, må dokumenteres overfor transportør. Det er kun det direkte tap som dekkes. Kunden har plikt til å begrense sitt tap.

§ 15 Ansvar for skade på person

Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven.

Kap. IV Sluttbestemmelser

§ 16 Klager

Eventuelle klager på transportør, betjeningen eller rutens avvikling rettes til transportørens kontor. Dette gjelder også klager over at kort er blitt inndratt i henhold til bestemmelsene i § 4.

§ 17 Informasjon om vilkårene

Befordringsvilkårene skal følge med i hvert enkelt kjøretøy ved gjennomføring av den type transporter vilkårene gjelder for. Vilkårene skal også være tilgjengelig for de reisende eller det skal gå frem på annen måte hvor vilkårene er tilgjengelig. Transportørens navn og hvorledes selskapet kan kontaktes, skal også angis.

§ 18 Gyldighet

Den enkelte transportør kan anvende supplerende befordringsvilkår såfremt disse ikke innskrenker de reisendes rettigheter i forhold til reglene i § 1-17 ovenfor.