Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Sintef Byggforsk utarbeidet en rapport med vurderinger av retningslinjer for legging av kabler og rør langs riksveg.

I rapporten går det frem at Sintef trekker følgende konklusjoner ut fra det arbeidet som er gjort:

• De to foreliggende forslagene til retningslinjer har hver sine styrker og svakheter sett fra et teknisk synspunkt. Under noe tvil vil vi si at Statens vegvesen sine retningslinjer er best siden de ut fra en teknisk betraktning ser ut til å ivareta både den lagte ledning og vegen.
• Vi vil ikke tilrå på generelt grunnlag å benytte 10 cm overdekning, og er litt i tvil hva gjelder 25 cm overdekning. Våre beregninger tyder likevel på at det rent mekanisk kan være mulig med 10 cm overdekning, men at det er usikkerheter både ved beregningene samt andre usikkerheter som gjør at vi fraråder dette.
• Det er ut fra en teknisk synsvinkel unødvendig å ha 80 cm dype grøfter for rør inntil 125 mm. 40 cm overdekning ser ut til å være tilstrekkelig.
• Av øvrige forhold det bør tas hensyn til nevnes dekkeslitasje, vedlikehold, ulykkeslaster, pålitelighet til ledningsnettet, stabilitet, drenering og rør med store diametere.

Les rapporten (pdf)