Norske departementer 1905 - 1940

På grunn av den første utenriksministerens, statsminister Jørgen Løvlands, posisjon som statsminister Christian Michelsens stedfortreder, ble det fra 1905 fast praksis i departementsoversiktene at Utenriksdepartementet nevnes før de øvrige. Forøvrig ble den innbyrdes rekkefølgen mellom departementene bevart fra perioden 1814-1905, med nyere departementer oppført etter alder.

Ved kongelig resolusjon av 24. april 1906 fikk Utenriksdepartementet sin organisasjon fastsatt. Samtidig ble regjeringsarbeidet organisert slik:

Statsministeren og hans sekretær
Utenriksdepartementet
Kirke- og undervisningsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Finans- og tolldepartementet
Forsvarsdepartementet
Revisjonsdepartementet
Departementet for handel, sjøfart og industri
Departementet for de offentlige arbeider
Landbruksdepartementet
Statssekretariatet

1913
Ved kongelig resolusjon av 3. juni 1913 ble det bestemt at Departementet for handel, sjøfart og industri fra 1. juli samme år skulle hete Departementet for sosiale saker, handel, industri og fiskeri - Sosialdepartementet. Samtidig ble departementets sjøfartsavdeling i hovedsak overført til Utenriksdepartementet.

Sosialdepartementet fikk overført det sivile medisinalvesen, emigrantkontrollen og en del lovarbeider fra Justisdepartementet. Fra Finansdepartementet ble overført Arbeiderbruk og Boligbanken, syke- og understøttelseskasser og livsforsikringsselskaper. Fra Kirke- og undervisningsdepartementet ble sedelighets- og avholdssaker overført, og fra Landbruksdepartementet en del arbeidssaker.

1916
Ved kongelig resolusjon av 26. august 1916 ble det fra samme dag opprettet et midlertidig provianteringsdepartement. Det fikk overført forsynings- og rasjoneringssaker fra Landbruksdepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 8. september 1916 ble det fra 1. oktober samme år opprettet et departement for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri - Handels- og sjøfartsdepartementet. Departementet for sosiale saker, handel, industri og fiskeri endret samtidig betegnelse til Departementet for sosiale saker - Sosialdepartementet.

I denne forbindelse ble blant annet følgende saker overført fra Sosialdepartementet til Handelsdepartementet: innenlandsk handel, markeder, børser, håndverk, mål og vekt, industrisaker, saltvannsfiske, bergverkssaker og en del andre saker vedrørende statlig eiendom. Fra Justisdepartementet ble overført en del revisjonssaker, fra Finansdepartementet Kongsberg sølvverk og myntverksted, og fra Arbeidsdepartementet blant annet Poststyrelsen, statsstøttet skipsfart, og telegraf- og telefonvesenet. Samtidig ble saker angående fattig- og omstreifervesenet overført fra Kirke- og undervisningsdepartementet, og ildsfarlighetslovgivning og Finnmark brennevinsavgiftskasse overført fra Justisdepartementet.

1917
Ved kongelig resolusjon av 20. april 1917 ble pensjonskassen og enkekassen overført fra Finansdepartementet til Sosialdepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 28. april 1917 ble det fra 30. april samme år opprettet et midlertidig departement for industriell forsyning - Industriforsyningsdepartementet.

1918
Ved stortingsvedtak av 30. januar 1918 ble Revisjonsdepartementet opphevet fra 1. juli samme år, og statens revisjonsvesen overført til den nyopprettede Statsrevisjonen, fra 1. juli 1938 betegnet som Riksrevisjonen.

1919
Ved kongelig resolusjon av 25. april 1919 ble fiskeriforsyningssaker overført fra Provianteringsdepartementet til Handelsdepartementet. Samtidig ble Statens fettdirektorat og Statens hvalfangstkontor overført til Industriforsyningsdepartementet. Denne midlertidige ordningen ble permanent fra 10. oktober 1919.

1920
Ved kongelig resolusjon av 9. april 1920 ble Industriforsyningsdepartementet nedlagt fra 30. april samme år. Saker av krigsteknisk art ble overført til Forsvarsdepartementet, industriforsynings- og eksportforbudssaker til Finansdepartementet, ingeniør-, statistikk- og personalsaker til Handelsdepartementet og Statens brenselsstyre til Provianteringsdepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 26. november 1920 ble luftfartssaker, unntatt postførsel, underlagt Forsvarsdepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 1. september 1920 ble Havnevesenets administrasjon fra 15. september samme år overført fra Arbeidsdepartementet til Handelsdepartementet.

1922
Ved kongelig resolusjon av 20. oktober 1922 ble Provianteringsdepartementet nedlagt fra 31. oktober 1922. Prisreguleringssaker ble overført til Sosialdepartementet; øvrige saker til Landbruksdepartementet.

1926
Fra 1926 ble embetet som statssekretær, opprettet i 1814, erstattet av embetet som statsrådssekretær. Oppgavene forble uforandret. Statsrådsekretariatet hørte administrativt under Justisdepartementet.

1939
Ved kongelig resolusjon av 9. september 1939 ble statsministeren fritatt fra å styre noe departement med virkning fra 2. oktober 1939. Samtidig ble stillingen som statsministerens sekretær gjenopprettet. Sekretariatet ble betegnet som Statsministerens kontor.

Ved stortingsvedtak av 14. september 1939 og kongelig resolusjon av 22. september samme år, ble det fra 1. oktober 1939 opprettet et midlertidig forsyningsdepartement. Saker vedrørende forsyningsnevnder ble overført fra Landbruksdepartementet, saker angående kriselover fra Handelsdepartementet. Videre ble departementet bemyndiget til å dispensere fra en rekke import- og eksportforbud.

1940
1. januar 1940 var departementsinndelingen som følger:

Statsministerens kontor
Samordningssekretariat

Utenriksdepartementet
Administrativ og rettslig avdeling, politisk og folkerettslig avdeling, handelspolitisk avdeling.

Kirke- og undervisningsdepartementet
Kirkeavdelingen, skoleavdelingen, kulturavdelingen.

Justis- og politidepartementet
Administrativ avdeling, fengselsstyret, lovavdelingen, kommunalavdelingen.

Finans- og tolldepartementet
Administrativ avdeling, finansavdelingen, skatteavdelingen, tollavdelingen, lønnsdirektoratet, regjeringens trykningskommissær, regjeringens kontorkasserer, skipsmålingskontoret.

Forsvarsdepartementet
Hærstyret, marinestyret, kontoret for luftforsvaret (herunder statens luftfartsstyre).

Sosialdepartementet
Alminnelig avdeling, medisinalavdelingen, trygdeavdelingen.

Departementet for de offentlige arbeider
Alminnelig avdeling, avdelingen for vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Landbruksdepartementet
Landbrukskontoret, jordkontoret, husstellkontoret, skogkontoret, konsesjonskontoret, veterinærkontoret, kontoret for reindrift og ferskvannsfiske, utskiftningskontoret.

Departementet for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri
Alminnelig avdeling, fiskeriavdelingen, kommunikasjonsavdelingen (dampskipskontoret, poststyret, telegrafstyret).

Forsyningsdepartementet
Alminnelig avdeling, direktoratet for industriforsyning, direktoratet for proviantering og rasjonering, direktoratet for skipsfart, direktoratet for utenrikshandel.

Statsrådsekretariatet