Styrket innsats i internasjonale barnebortføringssaker – lovendringer fra 1. januar 2016

Dette innholdet er mer enn 8 år gammelt.

Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven skal bidra til en bedre ivaretakelse av barn i internasjonale barnebortføringssaker.

Regjeringen er opptatt av å sikre en god og effektiv behandling av internasjonale barnebortføringssaker. 19. juni 2015 fremmet regjeringen Prop. 143 L (2014–2015) om internasjonal barnebortføring. Proposisjonen foreslo endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i Stortinget 11. desember 2015, og lovendringene trer i kraft 1. januar 2016. Endringene skal bidra til en bedre ivaretakelse av barn i disse sakene.

De mest sentrale endringene innebærer at jurisdiksjonen i barnebortføringssaker sentraliseres til én domstol (Oslo tingrett), at ankefristen i disse sakene kortes ned til to uker, og at straffansvaret blir utvidet slik at også bortføring fra barnevernet etter blant annet akuttvedtak gjøres straffbart.

Videre er innføring av en regel om hvordan høring av barn i barnebortføringssaker skal gjennomføres en sentral endring. Dette vil være et effektivt tiltak for å styrke barns rett til å bli hørt i disse sakene, jf. FNs barnekonvensjon artikkel 12. I forbindelse med dette er det utarbeidet et nytt rundskriv om internasjonal barnebortføring, rundskriv G-06/2015. Videre er rundskriv G-12/2005 om fri rettshjelp og forskrift 16. desember 2005 nr. 1494 om domssogns- og lagdømmeinndeling (forskrift om domssogn og lagdømmer) endret som en konsekvens av lovendringene.

Rundskriv om internasjonal barnebortføring