Flytting og reiser

Kan du reise eller flytte med barnet ditt til Norge?

Dersom du bor utenfor Norge sammen med barnet ditt, og overveier å reise eller flytte med barnet til Norge, er det viktig at du forsikrer deg om at dette skjer på lovlig vis.

Dette gjelder ikke minst hvis du står i en skilsmissesituasjon eller lignende, hvor det skal tas stilling til foreldreansvaret for barnet. Adgangen til å reise med barnet til Norge bør avklares, enten reisen er tenkt som en ferie eller som permanent endring av bostedsland.

Det er reglene i det landet hvor barnet er bosatt (med andre ord ikke norske regler) som er avgjørende for om det er lovlig å ta barnet med til Norge. Det vil derfor være en god idé å rådføre seg med myndighetene i det landet hvor barnet er bosatt, eventuelt en advokat i vedkommende land, før du tar barnet med til Norge.

Selv om du har lov til å reise eller flytte med barnet til Norge etter reglene i barnets bostedsland, har barnet normalt rett til samvær med begge foreldre. En god kontakt med begge foreldre er vanligvis svært positivt for barnet, og det er viktig at den som barnet bor fast hos legger til rette for samvær. Hvis barnet flytter til Norge, kan dette få stor betydning for utøvelsen av samværet, og dermed for barnets kontakt med den forelderen som fortsatt skal bo i utlandet. Før barnet flytter til Norge bør foreldrene derfor avtale en ny samværsordning som tar hensyn til at barnet nå bor i Norge. Ofte vil det da være praktisk med sjeldnere og lengre samvær, der tidspunktene tar hensyn til skoleferiene i det nye bostedslandet. Det kan også være lurt å avtale andre former for kontakt mellom barnet og forelderen, for eksempel via telefon og mail. Les mer om avtaler under Avtale mellom foreldre.

Ulovlig barnebortføring

Dersom du tar barnet med til Norge i strid med reglene i barnets bostedsland anses dette å være en ulovlig bortføring. Barnebortføring er straffbart etter straffeloven § 216. Se mer om dette under Barnebortføring er straffbart. Dersom du gjennomfører en ulovlig barnebortføring risikerer du å bli politianmeldt både i utlandet og i Norge. Både du og barnet kan bli etterlyst internasjonalt, og du risikerer å bli straffeforfulgt for forholdet. Den andre forelderen vil kunne anlegger sak mot deg om barnebortføring og barnefordeling. Ved en senere barnefordelingssak vil domstolene kunne legge vekt på at du har gjennomført en ulovlig barnebortføring.

Norge har i likhet med en rekke andre land tiltrådt Haagkonvensjonen. Dersom du tar barnet med til Norge i strid med reglene i barnets bostedsland, anses det å være en ulovlig bortføring, og Norge er i utgangspunktet forpliktet til å sørge for at barnet tilbakeleveres til vedkommende land les mer om dette under Konvensjonsland - Haagkonvensjonen. Etter Europarådskonvensjonen er Norge forpliktet til å anerkjenne og fullbyrde avgjørelser om foreldreansvar som er truffet i andre konvensjonsstater, noe som også kan innebære at barnet skal tilbakeleveres til barnets bostedsland. Les mer om dette under Konvensjonsland - Europarådskonvensjonen.