Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9161-9180 av 9404 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - registrering dyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0458

  Kommisjonsvedtak 2005/458/EF av 21. juni 2005 som gir Italia det unntaket som er gitt i artikkel 3(2) i rådsdirektiv 92/102/EØF om identifisering og registrering av dyr...

 • Såvarer - sortskjennetegn jordbruksarter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005L0091 Basis rettsaktnr.: 2003/90/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/91/EF av 16. desember 2005 om endring av direktiv 2003/90/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.09.2006
  Celexnr.: 32006R0590

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 590/2006 av 12. april 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og territorier...

 • MRL-legemidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 25.09.2006
  Celexnr.: 32005R0869

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2005/869 av 8. juni 2005 som endrer vedlegg I og II til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av anim...

 • Vet - ND-tiltak Bulgaria

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.09.2006
  Celexnr.: 32006D0571

  Kommisjonsvedtak 2006/571/EF av 14. august 2006 om endring av vedtak 2005/648/EF om beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria ...

 • Vet - bluetongue tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.09.2006
  Celexnr.: 32006D0577

  Kommisjonsvedtak 2006/577/EF av 22. august 2006 om visse beskyttelsestiltak mot bluetongue...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2006
  Celexnr.: 32006D0574

  Kommisjonsvedtak 2006/574/EF av 18 august 2006 om endring av vedtak 2005/734/EF som angår visse risikodempende tilleggstiltak mot spredning av aviær influensa...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1139 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1139/2003 av 27. juni 2003 som endrer forordning (EF) nr. 999/2001 angående overvåkingsprogrammer og spesifisert risikomateriale...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32004R0876 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 876/2004 av 28. april 2004 om endring av vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder handel med sau og geit til avl...

 • Vet -TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1128 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1128/2003 av 16. juni 2003 som endrer forordning (EF) nr. 999/2001 angående forlengelse av perioden for overgangsordningene...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1053

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1053/2003 av 19. juni 2003 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 vedrørende hurtigtester...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R2245 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2245/2003 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående overvåking av overførbar spongiform encefalopati hos sau og geit...

 • Vet -TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1234 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1234/2003 av 10. juli 2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og forordning (EF) nr. 1326/2001 når det gjelder overførbare spongiforme encefalopatier og fôring av dyr...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1809 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1809/2003 av 15. oktober 2003 om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 angående vilkår for import av levende storfe og produkter av storfe, sau og geit fra Costa Rica og Ny Kaledonia...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1915 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1915/2003 av 30. oktober 2003 om endring av vedleggene VII, VIII og IX i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående handel og innførsel av småfe, og tiltak som følger bekreftelse av overførbar spongiform encefalopati hos storfe og småfe...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 29.08.2006
  Celexnr.: 32005D0733

  Kommisjonsvedtak 2005/733/EF av 19. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Tyrkia og oppheving av vedtak 2005/705/EF...

 • Vurdering av samsvar med produktkrav -gulvbelegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.08.2006
  Celexnr.: 32006D0190

  Kommisjonsvedtak 2006/190/EF av 1. mars 2006 som endrer vedtak 97/808/EF om prosedyrer for attestasjon av overensstemmelse med produktkrav etter Direktiv 89/106/EØF for gulvbelegg...

 • Brannegenskaper - tregulv, trepanel og trekledning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.08.2006
  Celexnr.: 32006D0213

  Kommisjonsvedtak 2006/213/EC av 6. mars 2006 som fastslår klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer som omfatter tregulv, trepanel og trekledning...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 29.08.2006
  Celexnr.: 32005D0469

  Kommisjonsvedtak 2005/469/EF av 24. juni 2005 om endring for tredje gang av vedtak 2004/614/EF når det gjelder gyldighetsperioden for beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sør-Afrika...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 29.08.2006
  Celexnr.: 32006D0506

  Kommisjonsvedtak 2006/506/EF av 19. juli 2006 om endring av vedtak 2006/415/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Fellesskapet...