Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9141-9160 av 9507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.05.2007
  Celexnr.: 32005R1811

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1811/2005 av 4. november 2005 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av nye bruksområder for visse tilsetningsstoffer for bruk i fôr...

 • Farlig gods på veg

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 02.05.2007
  Celexnr.: 32006L0089 Basis rettsaktnr.: 1994/55/EF

  Den 6. tekniske tilpasning til direktiv 94/55/EF om transport av farlig gods på veg...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.05.2007
  Celexnr.: 32005R1812

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1812/2005 av 4. november 2005 som endrer forordningene (EF) nr. 490/2004, 1288/2005, 521/2005 og 833/2005 om betingelser ved godkjenning av visse tilsetningsstoffer for bruk i fôr som tilhører gruppene enzymer og mikroorganismer...

 • Farlig gods på jernbane

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 02.05.2007
  Celexnr.: 32006L0090 Basis rettsaktnr.: 1996/49/EF

  Den 7.tekniske tilpasning til direktiv 96/49/EF om transport av farlig gods på jernbane...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.05.2007
  Celexnr.: 32005R1810

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005 av 4. november 2005 om en ny godkjenning i ti år for ett tilsetningsstoff, om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av nye bruksområder for visse tilsetningsstoffer for bruk i fôr...

 • Økologi - bruk av ikke-økologisk fôr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 27.04.2007
  Celexnr.: 32005R1294 KOM-nr.: KOM(2005)1294 Basis rettsaktnr.: 2092/1991

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1294/2005 av 5. august 2005 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler...

 • Endringsdirektiv til 2. selskapsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat 26.04.2007
  Celexnr.: 32006L0068 KOM-nr.: KOM(2004)730

  Parlaments- og rådsdirektiv 2006/68/EF om endringer i rådsdirektiv 77/91/EØF når det gjelder stiftelse av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital ...

 • 10. selskapsdirektiv om grenseoverskridende fusjon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 26.04.2007
  Celexnr.: 32005L5600 KOM-nr.: KOM(2003)703

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/56/EF av 26. oktober 2005 om grenseoverskridende fusjoner av selskaper med begrenset ansvar...

 • Vet - rånesædstasjoner

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 25.04.2007
  Celexnr.: 32007D0014

  Kommisjonsvedtak 2007/14/EF av 22. desember 2006 som endrer vedtak 2002/613/EF når det gjelder de godkjente rånesædstasjonene i Canada...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 25.04.2007
  Celexnr.: 32007D0237

  Kommisjonsvedtak 2007/237/EF av 13. april 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i Canada, New Zealand og Amerikas forente stater...

 • Sertifikatkrav, levende muslinger og akvakulturfis

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 24.04.2007
  Celexnr.: 32006D0767

  Kommisjonsvedtak 2006/767/EF av 6. november som endrer kommisjonsvedtak 2003/804/EF og 2003/858/EF om sertifikatkrav for levende muslinger og levende fisk av akvakutluropprinnelse og produkter av disse som er ment for konsum (notifisert under dokument nummer C(2006) 5167)...

 • Beskyttelsestiltak - fiskeriprodukter Guinea

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 24.04.2007
  Celexnr.: 32007D0082

  Kommisjonsvedtak 2007/82/EF av 2. februar 2007 om nødtiltak som stopper import av fiskeriprodukter ment for humant konsum, fra republikken Guinea (notifisert under dokumentnummer C(2007)278)...

 • Eldirektiv II

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 20.04.2007
  Celexnr.: 32003L0054 KOM-nr.: KOM(2001)125

  Europaparlamentets- og rådets direktiv 2003/54/EF av 26.6 2003 om felles regler for det indre marked for elektrisitet (eldirektiv II) ...

 • Gassdirektiv II

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 20.04.2007
  Celexnr.: 32003L0055 KOM-nr.: KOM(2001)125

  Direktiv 2003/55/EC av 26.6.2003 om felles regler for det indre gassmarked...

 • Marco Polo II

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 20.04.2007
  Celexnr.: 32006L0328 KOM-nr.: KOM(2004)478 Basis rettsaktnr.: 1382/2003

  Forslag til forordning om etablering av et nytt "Marco Polo"-program om finansiell støtte fra Fellesskapet for å fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem (Marco Polo II)...

 • 2010-plan for biomangfold

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 19.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)216final

  Stans i tapet av biologisk mangfold i 2010 - og framover. Opprettholde økosystemtjenester for menneskers velvære ...

 • Sikring av forsyningskjeden

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.04.2007
  KOM-nr.: KOM(2006)79

  Forslag om europaparlaments- og rådsforordning om bedre sikring av forsyningskjeden...

 • Fornybardirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 19.04.2007
  Celexnr.: 32001L0077 KOM-nr.: KOM(2000)279

  Direktiv 2001/77/EC av 27.9.2001 om fremme av elektrisitet produsert fra fornybar energi i det indre elektrisitetsmarkedet...

 • CHP-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 18.04.2007
  Celexnr.: 32004L0008 KOM-nr.: KOM(2002)415

  Direktiv 2004/8/EF av 11.2.2004 om fremme av kogenenering av kraft og varme basert på nyttig varmeetterspørsel i det indre energimarked og om endring av direktiv 92/42/EEC...

 • Bygningsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat 18.04.2007
  Celexnr.: 32002L0091 KOM-nr.: KOM(2002)226

  Direktiv om bygningers energibruk 2002/91/EC, av 16.12.2002, ...