Storfeavl

Rådsdirektiv 2009/157/EF av 30. november 2009 om reinrasa avlsdyr av storfe...

Council Directive 2009/157/EC of 30 November 2009 on pure-bred breeding animals of the bovine species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten har til hensikt å bedre betingelsene for samhandel med reinrasa avlsdyr av storfe, slik at samhandel med storfeavlsdyr kan bli mer effektiv og ensartet enn i dag.

Direktivet definerer reinrasa avlsdyr av storfe til også å omfatte bøffel med foreldre og besteforeldre som er stambokførte dyr eller dyret selv enten er stambokført eller kvalifisert til å bli det etter gjeldende regler. Videre defineres stambok til å være en bok, register, kartotek eller database over reinrasa avlsdyr. Et hvert reinrasa avlsdyr av enhver storferase kan føres inn i stamboka for rasen på bakgrunn av sin avstamming.

Medlemsstatene skal sørge for at følgende ikke forbys, begrenses eller hindres av avlstekniske årsaker:

Samhandel med reinrasa avlsdyr av storfe, samhandel med sæd, egg og embryo av reinrasa avlsdyr av storfe og samhandel med reinrasa avlsokser av storfe til bruk i kunstig sædoverføring. Dette er en presisering av gjeldende regelverk.

Offentlig godkjente avlsorganisasjoner eller -institusjoner i en medlemsstat skal ikke forhindre at reinrasa avlsdyr av storfe fra andre medlemsstater stambokføres i den førstnevnte staten når de tilfredsstiller kravene til stambokføring. Medlemsstatene skal opprette og vedlikeholde liste over offentlig godkjente institusjoner/organisasjoner som fører stambøker for reinrasa avlsdyr av storfe, og listen skal gjøres kjent for medlemsstatene og for allmennheten. 

Medlemsstatene kan kreve at reinrasa avlsdyr av storfe, og sæd, egg og embryo fra slike dyr følges av et spesielt avstammingssertifikat ved samhandel. Sertifikatet skal særlig inneholde opplysninger om avlsmessige egenskaper.

Følgende skal fastsettes i samsvar med vedtak i den faste komité for husdyravl: Metoder for individbedømmelse og for å fastsette dyras avlsverdi, kriterier for å godkjenne avlsorganisasjoner/institusjoner, kriterier for å etablere stambøker, kriterier for at dyr skal kunne stambokføres og egenskaper som skal oppgis på avstammingssertifikatet. Medlemsstatene skal informere Kommisjonen om innholdet i de viktigste nasjonale bestemmelsene som følge av dette direktivet.

Direktivet opphever Rådsdirektiv 77/504/EØF med senere endringer.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i EF-traktaten, artikkel 37.

Rettsakten krever endring i forskrift 13. januar 1999 nr. 68 om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe. I denne forskriften er i hovedsak bestemmelsene i Rådsdirektiv 77/504/EØF med endringsrettsakter, som nå oppheves, implementert. Det er ikke særlig mange nye bestemmelser, men stort sett presiseringer av dagens regelverk. Storfeavlsforskriften vil endres i samsvar med de nye bestemmelsene.

Mattilsynet vil gjennomgå og ajourføre listen over avslorganisasjoner/-institusjoener som er offentlig godkjent for å opprette og føre stambøker for storfe. Listen skal gjøres tilgjengelig for Kommisjonen og for allmennheten ved at lenke til listen legges ut på Mattilsynets hjemmeside, og Kommisjonen varsles om dette. Utformingen av listen går fram av direktiv 2009/712/EF, vedlegg 2, og dette direktivet implementeres som en gjennomføringsrettsakt for direktiv 2008/73/EF. Listen må også ses i sammenheng med registreringer i MATS, Mattilsynets elektroniske tilsynssystem.

Direktiv 2009/157/EF vil ikke medføre merarbeid for Mattilsynet, da alt arbeid med listeføringen følger av de to ovenfor nevnte direktivene. Det vil heller ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for de godkjente storfealvlsorganisasjonene. De vil imidlertid ha stor nytte av lett tilgjengelig informasjon om tilsvarende organisasjoner i EU/EØS-statene. Likeså ved at regelverket ved samhandel med reinrasa avlsdyr av storfe og sæd, egg og embryo fra disse blir enklere og mer ensartet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vudert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/0157/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0157

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2009
Frist returnering standardskjema: 05.01.2010
Dato returnert standardskjema: 19.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2010
Høringsfrist: 16.04.2010
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker