F-gasser: Underforordning om format for rapportering av sertifiseringsprogrammer

Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2065 av 17. november 2015 til Råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser, om format for rapportering av sertifiseringsprogrammer

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2065 of 17 November 2015 establishing, pursuant to Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council, the format for notification of the training and certification programmes of the Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen er vedtatt og ble publisert i Official Journal of the European Union 17. november 2015. Den trådte i kraft i EU den 8. desember 2015.

Rettsakten har vært til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 2015/2065 er en revisjon av eksisterende Forordning (EF) nr. 308/2008 om format for rapportering av sertifiseringsprogrammer under den gamle "F-gassforordningen" (Forordning (EUF nr. 842/2006). Begge disse er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

I 2014 ble Forordning 842/2006 erstattet av "den reviderte F-gassforordningen" (Forordning (EU) nr. 517/2014), og følgelig er det også blitt vedtatt reviderte versjoner av flere underforordninger til "F-gassforordningen". Underforordning 2015/2065 omhandler formatet for rapportering av sertifiseringsprogrammer.

I henhold til artikkel 10(10) i den reviderte F-gassforordningen skal medlemsstatene innen 1. januar 2017 rapportere til Europakommisjonen om sertifiseringssystemene som de har innført iht. de relevante forordningene. Rapporteringen som denne underforordningen omhandler, er knyttet til underforordningene vedr.:

  • Sertifisering av kjøling m.v. (opprinnelig (EF) nr. 303/2008, revidert (EU) nr. 2015/2067)
  • Sertifisering av elektriske brytere (opprinnelig (EF) nr. 305/2008, revidert (EU) nr. 2015/2066)

Forordningen oppstiller formatene for hvordan denne rapporteringen til Kommisjonen skal gjøres, og denne revisjonen av (EF) nr. 308/2008 er for å sikre at referanser i tekst og rapporteringsskjema er i tråd med revisjonene av forordningene nevnt ovenfor. Den er kun av teknisk karakter.
Den reviderte underforordningen, (EU) nr. 2015/2065, trådte i kraft i EU 8. desember 2015

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den første F-gassforordningen (EF) nr. 842/2006, og tilhørende underforordninger, er innlemmet i EØS-avtalen og ble gjennomført i norsk rett 6. mai 2010 gjennom endringer i produktforskriftens kapittel 6a. Den reviderte F-gassforordningen, (EU) nr. 517/2014, er vurdert EØS-relevant i spesialutvalget for miljøsaker, men det arbeides fortsatt med nødvendige EØS-tilpasningstekster, så denne er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen og derfor ikke gjennomført i norsk rett ennå.

Tilpasninger er vurdert som lite relevant for den delen av den reviderte F-gassforordningen som omfatter tematikken som denne underforordningen er knyttet til (artikkel 10 - "training and certification"). Gjennomføring i norsk rett vil tidligst kunne skje når den reviderte hovedforordningen er tatt inn i EØS-avtalen og skal gjennomføres i produktforskriften. Opprinnelig underforordning (EF) nr. 308/2008 vil derfor gjelde inntil videre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene som er gjort i denne reviderte underforordningen om format for rapportering er kun av teknisk karakter, og ventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den reviderte underforordningen, (EU) nr. 2015/2065, utdyper og presiserer den reviderte hovedforordningen, (EU) nr. 517/2014, som er vurdert å være EØS-relevant og skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger. Den reviderte underforordning (EU) nr. 2015/2065 er knyttet opp til den delen av hovedforordningen (artikkel 10) som det ikke er vurdert at det er behov for tilpasninger til, og forordningen vurderes derfor som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen bør gjennomføres i norsk rett sammen med hovedforordningen. Oppdateringen er av tekniske karakter og har ingen signifikante konsekvenser.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2065/2015
Basis rettsaktnr.: 517/2014
Celexnr.: 32015R2065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2015
Frist returnering standardskjema: 12.02.2016
Dato returnert standardskjema: 03.07.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 161/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker