Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 8921-8940 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - avl småfe

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0375

  Kommisjonsvedtak 2005/375/EF av 11. mai 2005 om endring av vedtak 90/255/EØF angående det å føre hanndyr av geit og sau inn i et vedlegg til stambok...

 • Såvarer - sammenlignende forsøk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0947

  Kommisjonsvedtak 2005/947/EF av 23. desember 2005 om fortsettelse i 2006 av de sammenlignende EU-prøver på og -analyser av frø og formeringsmateriale av Agrostis spp., D. glomerata L., Festuca spp., Lolium spp., Phleum spp. og Poa spp., herunder blandinger, og Asparagus officinalis i henhold til ...

 • Såvarer - midlertidig omsetningstillatelse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0841

  Kommisjonsvedtak 2005/841/EF av 28. november 2005 om midlertidig omsetning av såkorn av arten Triticum durum som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF ...

 • Vet - storfeegg/-embryo/-sæd, avl

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0379

  Kommisjonsvedtak 2005/379/EF av 17. mai 2005 om avlssertifikater og spesielt for reinavla dyr av storfe, og sæd, egg og embryo fra disse...

 • Vet - akvakultur, sykdomsfrihet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0475

  Kommisjonsvedtak 2005/475/EF av 15. juni 2005 om endring av vedlegg I og II i vedtak 2002/308/EF som lister opp godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn på en eller flere av fiskesykdommene hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)...

 • Vet - rabiesvaksine

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0392

  Kommisjonsvedtak 2005/392/EF av 17. mai 2005 om endring av vedtak 2004/233/EF om liste over laboratorier som er godkjente for å kontrollere effekten av vaksinering mot rabies hos enkelte husdyr av rovdyrslekten...

 • Vet - bluetongue

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0434

  Kommisjonsvedtak 2005/434/EF av 9. juni 2005 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder unntak fra forbudet mot innenlands forflytning av dyr fra restriksjonssoner...

 • Såvarer - unntak for enkeltland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0886

  Kommisjonsvedtak 2005/886/EF av 9. desember 2005 om fritak for Kypros og Malta for forpliktelsen til å benytte rådsdirektiv 2002/54/EF om omsetning av betefrø ...

 • Vet - grensekontrollstasjoner

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0485

  Kommisjonsvedtak 2005/485/EF av 22. juni 2005 som endrer vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF når det gjelder liste over grensekontrollstasjoner...

 • Vet - registrering dyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005D0458

  Kommisjonsvedtak 2005/458/EF av 21. juni 2005 som gir Italia det unntaket som er gitt i artikkel 3(2) i rådsdirektiv 92/102/EØF om identifisering og registrering av dyr...

 • Såvarer - sortskjennetegn jordbruksarter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 28.09.2006
  Celexnr.: 32005L0091 Basis rettsaktnr.: 2003/90/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/91/EF av 16. desember 2005 om endring av direktiv 2003/90/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.09.2006
  Celexnr.: 32006R0590

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 590/2006 av 12. april 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og territorier...

 • MRL-legemidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 25.09.2006
  Celexnr.: 32005R0869

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2005/869 av 8. juni 2005 som endrer vedlegg I og II til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av anim...

 • Vet - ND-tiltak Bulgaria

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.09.2006
  Celexnr.: 32006D0571

  Kommisjonsvedtak 2006/571/EF av 14. august 2006 om endring av vedtak 2005/648/EF om beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Bulgaria ...

 • Vet - bluetongue tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.09.2006
  Celexnr.: 32006D0577

  Kommisjonsvedtak 2006/577/EF av 22. august 2006 om visse beskyttelsestiltak mot bluetongue...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2006
  Celexnr.: 32006D0574

  Kommisjonsvedtak 2006/574/EF av 18 august 2006 om endring av vedtak 2005/734/EF som angår visse risikodempende tilleggstiltak mot spredning av aviær influensa...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1139 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1139/2003 av 27. juni 2003 som endrer forordning (EF) nr. 999/2001 angående overvåkingsprogrammer og spesifisert risikomateriale...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32004R0876 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 876/2004 av 28. april 2004 om endring av vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder handel med sau og geit til avl...

 • Vet -TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1128 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1128/2003 av 16. juni 2003 som endrer forordning (EF) nr. 999/2001 angående forlengelse av perioden for overgangsordningene...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2006
  Celexnr.: 32003R1053

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1053/2003 av 19. juni 2003 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 vedrørende hurtigtester...