Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 160/2013 av 21. februar 2013 som endrer forordningene (EF) nr. 162/2003, (EF) nr. 971/2008, (EU) nr. 1118/2010 og (EU) nr. 169/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 888/2012 om navnet på godkjenningsinnehaveren til diclazuril i dyrefôr...

Commission Implementing Regulation (EU) No 160/2013 of 21 February 2013 amending Regulations (EC) No 162/2003, (EC) No 971/2008, (EU) No 1118/2010 and (EU) No 169/2011 and Implementing Regulation (EU) No 888/2012 as regards the name of the holder of the authorisation of diclazuril in animal feed...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Firmaet Janssen Pharmaceutica NV ved Janssen Animal Health har vært godkjenningsinnehaver for preparatet diclazuril. Det er et koksidiostatikum, som er godkjent til bruk i fôr til slaktekylling, slaktekalkun og perlehøner. Nå er eierrettighetene til diclazuril overdratt til firmaet Eli Lilly and Company Ltd. Derfor må navnet på godkjenningsinnehaver for dette preparatet endres i de rettsaktene som angår diclazuril. Endringen er av rent formell art. European Food Safety Authority, EFSA, er bare orientert om endringen, da preparatet og alle andre betingelser i godkjenningen er uendret. Det medfører også at eksisterende lager av preparatet, som er merket med firmanavnet Janssen Animal Health før 14. mars 2013, kan brukes opp.

Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke annen endring enn en tilføyelse i feltet for EØS-henvisninger i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Diclazuril er et koksidiostatikum som Norge ikke har godkjent. Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika til bruk i fôrvarer. Det er en tilpasningstekst i EØS-avtalen, og den sier at Norge kan videreføre nasjonal lovgivning av regelverket, som gjaldt ved tiltredelse av EØS-avtalen i 1994, for koksidiostatika i fôr. Ved ikrafttredelse av EØS-avtalen gjaldt "Fôrvarebestemmelser" fastsatt av Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket, STIL, 1987. Dette regelverket omfatter fem godkjente koksidiostatika. Regelverket er videreført, slik at det bare er de fem godkjente koksidiostatika som fortsatt er godkjent i Norge. Diclazuril er ikke med blant disse. Preparatet er godkjent i EU. Mattilsynet sender informasjon om denne rettsakten til relevante institusjoner og bransjeorganisasjoner, slik at de holder seg orientert om EU-regelverket på området og om at dette preparatet ikke er godkjent i Norge. Den sendes ikke på vanlig høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser for noen, da det bare er en formell navnendring som er foretatt. Det er også gitt anledning til å bruke opp lagervare av preparatet, merket med tidligere godkjenningsinnehavers navn, i de statene preparatet er i bruk. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartmentet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndeprarementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 160/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0160

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2013
Frist returnering standardskjema: 05.04.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen