Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 8941-8960 av 9009 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 som endrer direktiv 2001/22/EF om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0004

  Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 som endrer direktiv 2001/22/EF om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/46/EF av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363 og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for plantevernmidler i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og i visse produkter av vegetabil...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0046

  Kommisjonsdirektiv 2005/46/EF av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363 og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for plantevernmidler i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker...

 • Prøvetaking/analyser - PAH

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005L0010

  Kommisjonsdirektiv 2005/10/EF av 4. februar 2005 om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av benzo(a)pyren i næringsmidler...

 • Anbefaling - PAH

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005H0108

  Kommisjonsanbefaling 2005/108/EF av 4. februar 2005 om videre undersøkelser av nivåer av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse typer mat...

 • Kommisjonsforordning (EF) Nr. 78/2005 av 19. januar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 når det gjelder tungmetaller...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 17.03.2006
  Celexnr.: 32005R0078 Basis rettsaktnr.: 0466/2001

  Kommisjonsforordning (EF) Nr. 78/2005 av 19. januar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 når det gjelder tungmetaller...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF om reklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser i overenstemmelse med rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 16.03.2006
  Celexnr.: 32005L0050

  Kommisjonsdirektiv 2005/50/EF om reklassifisering av hofte-, kne- og skulderproteser i overenstemmelse med rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr...

 • MRL-pesticider

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 16.03.2006
  Celexnr.: 32004L0115 Basis rettsaktnr.: 1990/642/EF

  Kommisjonsdirektiv 2004/115 av 15. desember 2004 som endrer vedleggene til direktiv 90/642/EØF om fastsetting av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker....

 • Dataformat emballasjerapportering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.03.2006
  Celexnr.: 32005D0270 Basis rettsaktnr.: 1994/062/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/270/EF av 22. mars 2005 om formatet for et databasesystem i forbindelse med direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall...

 • Rapportering vedrørende kasserte kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.03.2006
  Celexnr.: 32005D0293 Basis rettsaktnr.: 2000/053/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/293/EF av 1. april 2005 om regler for oppfølging av direktiv 2000/53/EF fra parlamentet og rådet om kasserte kjøretøy...

 • Dataformater WEEE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.03.2006
  Celexnr.: 32005D0369

  Kommisjonens beslutning av 3. mai 2005 - om regler om kontroll med medlemsstatenes oppfyllelse av målene om fastsettelse av dataformater til bruk i forbindelse med direktiv 2002/96/EF....

 • Endring av WEEE-direktivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.03.2006
  Celexnr.: 32003R0108 KOM-nr.: KOM(2003)219 Basis rettsaktnr.: 2002/096/EF

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv om endring av direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter...

 • Innførsel uvaksinerte valper/kattunger fra tredjel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 06.03.2006
  Celexnr.: 32004D0839

  Kommisjonsvedtak 2004/839/EF av 3. desember 2004 som fastsetter vilkår for ikke-kommersiell transport av valper og kattunger fra tredjeland....

 • Vet - Helsesertifikat hund, katt og ilder fra tred

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 06.03.2006
  Celexnr.: 32004D0824

  Kommisjonsvedtak 2004/824/EF av 1. desember 2004 som fastsetter en mal for helsesertifikat til bruk ved ikke-kommerisell transport av hund, katt og ilder fra tredjeland til medlemsstatene....

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.02.2006
  Celexnr.: 32006R0018

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 18/2006 av 6. januar 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 fra når det gjelder listen over land og områder...

 • Merking av varmtvannsberedere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2006
  Basis rettsaktnr.: 1992/75/EØF

  Forslag til Kommisjonsdirektiv om energimerking av varmtvannsberedere til husholdningsbruk...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0104

  Kommisjonsvedtak 2006/104/EF av 15. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Tyskland...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0086

  Kommisjonsvedtak 2006/86/EF av 10. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Hellas...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0090

  Kommisjonsvedtak 2006/90/EF av 13. februar 2006 om visse miderltidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Italia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0091

  Kommisjonsvedtak 2006/91/EF av 13. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Slovenia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0094

  Kommisjonsvedtak 2006/94/EF av 14. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Østerrike...