Hygiene - endring matkjedeinformasjon

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1161/2009 av 30. november 2009 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 853/2004 hva gjelder matkjedeinformasjon som skal fremlegges for driftsansvarlige ved slakteriene...

Commission Regulation (EC) No 1161/2009 of 30 November 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards food chain information to be provided to food business operators operating slaughterhouses...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.12.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og den skal anvendes fra 1. januar 2010.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II avsnitt III punkt 7 i forordning (EF) nr. 853/2004 (H2) ved at punkt 7 erstattes med teksten i vedlegget til denne rettsakten. Med dette gjøres en overgangsordning fra forordning (EF) nr. 2076/2005 som opprinnelig varte til 31. desember 2009 permanent. Dette medfører at tilsynsveterinæren kan tillate unntak fra kravet om at matkjedeinformasjonen skal sendes til slakteriet minst 24 timer før dyrene sendes til slakt. Tilsynsmyndigheten skal fortsatt i hvert enkelt tilfelle vurdere om det kan tillates unntak fra det nevnte kravet. Det er forutsatt at formålet med forordning (EF) nr. 853/2004 fremdeles må etterleves.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, som gjennomfører forordning (EF) nr. 853/2004 (H2).  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ansees for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører hjemme i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I og i vedlegg II kapittel XII.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1161/2009
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32009R1161

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.12.2009
Frist returnering standardskjema: 22.01.2010
Dato returnert standardskjema: 19.02.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.02.2010
Høringsfrist: 26.02.2010
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: